Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

HIRTSHALS FISKERIFORENING

GÆLDENDE FRA 2015

Navn, hjemsted og formål: 

 

§ 1.

Foreningens navn er: Hirtshals Fiskeriforening. Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at virke til fiskerierhvervets fremme, herunder bl.a. også med hensyn til uddannelse, havneforhold og afsætning af fisk. Til opnåelse af foreningens formål kan foreningen være medlem af andre fiskeriorganisationer o. lign. Foreningen kan til opnåelse af sit formål drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Foreningen er medlem af Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.

Foreningens medlemmer:

§ 3.

Som aktive medlemmer af foreningen kan optages personer, der erhvervsmæssigt udøver fiskeri samt fysiske og juridiske personer, som er ejere af fiskefartøjer. Som medlemmer kan endvidere optages partsfiskere, som er forhyret med et fiskefartøj og registrerede bierhvervsfiskere.

Som passive medlemmer af foreningen kan optages personer, der tidligere har været erhvervsfiskere.

§ 4.

Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse, der bestemmer om ansøgeren kan optages som medlem. Bestyrelsen bestemmer frit om en ansøgers tilknytning til fiskeriet eller fiskerierhvervet har en sådan grad, at ansøgeren kan optages som medlem. Afslås en ansøgning om medlemskab kan ansøgeren forlange sagen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige og bindende afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når dette gør sig uværdigt til at være medlem af denne. På medlemmets forlangende skal spørgsmålet om udelukkelsen forelægges den førstkommende generalforsamling, som ved skriftlig afstemning med mindst 2/3 flertal træffer afgørelse om den endelige udelukkelse. Udelukkelsen ophæves, såfremt forslaget ikke opnår 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Under generalforsamlingen har medlemmet ret til at deltage i forhandlingen og tale sin sag. Et udelukket medlem har intet krav på foreningen eller dens ejendele. Generalforsamlingens beslutning kan ikke indbringes for domstolene.

§ 5.

Foreningen hæfter overfor trediemand alene med sin egenkapital og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser, medmindre de særligt har påtaget sig forpligtelse dertil.

§ 6.

Ethvert medlem kan til enhver tid uden varsel ved skriftlig meddelelse til foreningens bestyrelse, udtræde af foreningen. Ved udtræden af foreningen har den udtrædende intet krav på foreningen eller dennes ejendele.

Kontingenter m. v.:

§ 7.

Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse for hvert år. Bestyrelsen fastsætter hvert år en afgift, som skal betales af medlemmernes fiskefartøjer i forhold til værdien af landet fisk. Bestyrelsen fastsætter regler for indbetalingerne. Bestyrelsen er berettiget til at slette restanter af medlemslisten.

Generalforsamlinger: 

§ 8.

Generalforsamlinger har indenfor de i disse vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlinger afholdes i Hjørring Kommune. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år indenfor tidsrummet 15. – 31. december, begge dage incl. Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i Fiskeritidende og et lokalt dagblad med 4 ugers varsel med angivelse af tid og sted samt dagsorden. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Revideret årsregnskab og indkomne forslag skal være fremlagt på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
  2. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  3. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, hvem der er på valg.
  5. Valg af suppleanter til bestyrelsen med angivelse af, hvilke suppleanter der er på valg.
  1. Valg af revisor.
  2. Eventuelt.

§ 10.

Alle generalforsamlinger ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Dirigenten leder forhandlingerne og afstemningen på generalforsamlingerne og afgør med bindende virkning alle spørgsmål med hensyn til generalforsamlingens lovlighed, forhandlinger på generalforsamlingen og stemmeafgivningen. I foreningens forhandlingsprotokol lader dirigenten tilførsel ske om det på generalforsamlingen passerede. Tilførslen underskrives af dirigenten og mindst ét af bestyrelsens medlemmer.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller den ordinære generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer. Begæringen skal indeholde angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes som ordinære generalforsamlinger. Kræves ekstraordinær generalforsamling af medlemmer, skal indkaldelsen dertil ske senest en måned efter modtagelsen af kravet herom.

§ l2.

Ethvert aktivt medlem er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når han senest 2 måneder før dennes afholdelse er indtegnet som medlem i foreningens medlemsfortegnelse. På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem én stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et andet aktivt medlem. Ingen kan dog ifølge skriftlig fuldmagt afgive mere end én stemme udover medlemmets egen stemme. For juridiske personer stemmes af en tegningsberettiget. Den tegningsberettigede kan alene stemme på vegne af den juridiske person og ikke tillige som fysisk person og medlem. Passive medlemmer og registrerede bierhvervsfiskere har ikke stemmeret og kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§ l3.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, dog således at vedtægtsændringer fortsat kræver 2/3’s flertal.

Bestyrelse:

§ 14.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af generalfor- samlingen for 3 år ad gangen og således, at der hvert år afgår henholdsvis 2, 2 og 3 medlemmer. Om fornødent bestemmes rækkefølgen for afgang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger tillige 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Suppleanter tiltræder i den rækkefølge de er valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

§ 15.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører referater af sine møder ind i en bestyrelsesprotokol, hvori også referater af generalforsamlingerne indsættes. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

§ 16.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og alle dens anliggender, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen ansætter og afskediger de ledende funktionærer. Bestyrelsen udpeger en fanebærer.

§ 17.

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald af bestyrelsens næstformand, hver i forbindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. Regnskab og revision:

§ 18.

Foreningens regnskabsår løber fra den 1/11 til den 31/10. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til god regnskabsskik. Det beløb, der ved årsregnskabet fremkommer som overskud, efter at der efter bestyrelsens skøn er foretaget fornødne afskrivninger, anvendes, efter at eventuelle tidligere års underskud er inddækket, til henlæggelse til bestemte formål samt overførsel til næste år, og bestyrelsen har pligt til at foretage indstilling herom til generalforsamlingen.

§ 19.

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt stats- autoriseret eller registreret revisor. Foreningens opløsning:

§ 20.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamling efter reglerne om vedtægtsændringer. Besluttes foreningens opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomité, der skal realisere aktiverne og så vidt muligt sørge for inddækning af passiverne. Eventuelt overskud skal tilgå en samtidigt stiftet fond, hvis bestyrelse skal bestå af 5 udpegede medlemmer. Samtidig vedtager generalforsamlingen en fundats, hvis hovedformål skal være velgørenhed og støtte til erhvervsaktiviteter m.m., alt med tilknytning til fiskerierhvervet i Hjørring Kommune.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. februar 2015.

Bestyrelsen:

Niels Kr. Nielsen   Mikkel Nielsen

Michael Axelsen   Peter Jensen   Jan Woller  

Brian Normann   Thomas Kongerslev


Vedtægtsændringer foretaget den 29. august 2016

§ 3.

Som aktive medlemmer af foreningen kan optages personer, der erhvervsmæssigt udøver fiskeri samt fysiske og juridiske personer, som er ejere af fiskefartøjer. Som medlemmer kan endvidere optages partsfiskere, som er forhyret med et fiskefartøj og registrerede bierhvervsfiskere. Som passive medlemmer af foreningen kan optages personer, der tidligere har været erhvervsfiskere. Passive medlemmer betaler samme kontingent som aktive medlemmer. Intet medlem må stå som medlem af nogen anden demersal erhvervsfiskeriforening.

§ 12.

Ethvert aktivt medlem er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når han senest 2 måneder før dennes afholdelse er indtegnet som medlem i foreningens medlemsfortegnelse. På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem én stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et andet aktivt medlem. Ingen kan dog ifølge skriftlig fuldmagt afgive mere end én stemme udover medlemmets egen stemme. For juridiske personer stemmes af en tegningsberettiget. Den tegningsberettigede kan alene stemme på vegne af den juridiske person og ikke tillige som fysisk person og medlem. Passive medlemmer og registrerede bierhvervsfiskere har ikke stemmeret og kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen

Niels kr. Nielsen,  Mikkel Nielsen,  Michael Axelsen,  Peter Jensen,  Jan Woller,  Brian Normann,  Thomas Kongerslev

 

Vedtægtsændringer foretaget den 11. februar 2019

§ 3.

Som aktive medlemmer af foreningen kan optages personer, der erhvervsmæssigt udøver fiskeri samt fysiske og juridiske personer, som er ejere af fiskefartøjer. Som medlemmer kan endvidere optages partsfiskere, som er forhyret med et fiskefartøj og registrerede bierhvervsfiskere.

Som passive medlemmer af foreningen kan optages personer, der tidligere har været erhvervsfiskere.

 

Bestyrelsen

Niels Kr. Nielsen, Mikkel Nielsen, Jan Woller, Peter Jensen, Gunnar Pedersen, Brian Normann, Thomas Kongerslev