Beretning 2019

Hirtshals Fiskeriforenings beretning 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Hirtshals Fiskeriforening


Bestyrelsens beretning for 2019.

Klik her for at hent beretning for 2019 som PDF

Når jeg kigger tilbage på fiskeriet i Skagerrak i 2019, er det et år hvor der har været mange udfordringer.

Alt for mange regler, stigning af Hollandske bomtrawlere, svigtende mængder af flere arter, stor udfordring af fiskeritrykket i Skagerrak.

På grund af bl.a disse ting, har det været lidt sværere, at være fisker her fra vores havn i 2019.

Vi fra bestyrelsen har valgt at være optimistiske, selv om der har været de mange udfordringer for fiskeriet.

Vi håber på, at flere unge fiskere vil fiske her fra Hirtshals, det er den kommende generation der skal bygge videre på vores havn.

Derfor vil vi opfordre bankerne og erhvervslivet til et større samarbejde, så vi i fælleskab kan få nogle flere unge ind i fiskeriet.

Vi skal alle være positive, når vi snakker om vores erhverv, det er et godt og frit erhverv. Det kan ikke siges tit nok, kun på den måde kan vi overbevise de unge, som tænker på at være fisker.

FISKERIET 2019.

Fiskeriet i år, har for de fleste været noget frustrerende. Det sluttede i 2018, med at vi ikke fik fisket vores kvoter op på de vigtige arter som rødspætter og torsk.

På mange af de andre arter, var der også for stor en del af kvoterne tilbage.

Det bliver desværre samme mønster i år, alt for lidt er der fisket af vores kvoter.

Spørgsmålet er, er det kvoterne, der er for store? En ting er sikkert, fiskene har ikke været i de mængder, som de plejer.

Angående kvotens størrelse i 2020, har der i længere tid svirret med tal på større nedskæringer på en del af kvoterne i Skagerrak.

De nye tal for kvoterne kommer senere i beretningen.

Når vi snakker om kvoter og discard, hører jeg mange fiskere sige, at reglerne skal forenkles inden for fiskeriet. Kvoter og regler skal tilpasses, så fiskerne kan arbejde med deres erhverv.

 

 1.


Derfor har fiskerne her i vores område en stor bøn til den nye fiskeriminister Mogens Jensen. Vi synes han skal se på fiskeriet, med sine egne briller og gennemgå regelsættet. Ud fra det må vi så håbe, at han vil være med til at forenkle alle de tåbelige regler fiskeriet er underlagt.

Regler og kvoter er en ting fiskeriet har at forholde sig til, men her i 2019 fik vi Hollandske bomtrawlere tæt ind på livet. De er kommet op i Skagerrak for at fiske som aldrig før. Kommer ind til 4 mil her øst for Hirtshals, respektere ikke de lokale fiskere og fiskepladser. De slæber over stok og sten, flytter rundt på store sten og vragdele på havbunden, til gene for de lokale fiskere.

Der har været afholdt flere møder med Hollandske fiskere, embedsfolk og mange andre. Det for at få en fornuftig aftale, eller et regelsæt som de Hollandske fiskere skal overholde. Der har været mange forslag på banen og lavet aftaler, men Hollænderne fisker bare videre, som intet er hændt.

Det er en politisk sag og vores politikere skal se at få gjort noget ved det.

Jeg har sagt det før, men bomtrawlfiskeriet er alt for ødelæggende for det kystnære fiskeri, sådan som Hollænderne driver deres fiskeri på nuværende.

Hvis vi skal se lidt mere bredt på fiskeriet, har vi Brexit. Der er snakket meget om Brexit i det forløbne år, men vi er ikke kommet et skridt nærmere. Hvad der vil ske med vores industrifiskeri og vores pelagiske fiskeri, når der kommer et Brexit, er nok svært at spå om.

Vi må håbe der bliver lavet en politisk aftale, så fiskeriet kan fortsætte i Britisk farvand.

FISKEPRISER

Den samlede omsætning på Fiskeauktion Nord i Hirtshals, de første 11 måneder i 2019 er faldet med 12,5 %, når vi sammenligner med tilsvarende periode i 2018.

Mængden er faldet i tilsvarende periode med 10 %.

Rødspætter udgør i 2019 40 % af den samlede omsætning, mod 30 % i 2018, mængden er steget med 12 %

Torsk udgør i 2019 22 % mod 30 % af omsætningen i 2018. Mængden er her faldet med 42 %.

Mængden af kulmule er uændret og mængden på hummere er faldet med 44 %. Det er de hummere der er solgt på auktionen, de direkte landinger er ikke med her.

 

2.


Gennemsnitspriser på de vigtigste arter:

2019 2018 +/-
Rødspætter, alle sorteringer 22,13 24,38 –   9 %
Rødspætter str. 4 18,82 21,55 – 12 %
Torsk 29,90 26,13 +12 %
Kuller 16,22 18,09 –   7 %
Mørksej 11,33 9,70 + 16 %
Kulmule 25,12 19,98 + 25 %
Jomfruhummer 49,85 45,77  + 9 %

Rejefiskeriet har været brugeligt, men kvoten har været for lille her i 2019. De fleste af rejefiskerne havde ikke en kvote, der kunne holde året ud.

Der bliver igen i år afsat en mængde at fiske på, det første halve år. Den endelige kvote bliver først fastsat midt på sommeren.

Efter biologernes beregninger er der plads til en væsentlig forøgelse af kvoten i 2020, så det håber vi på.

Prisen på de kogte rejer til det svenske marked og de rå rejer til Launis, har været rimelige.

INDUSTRIFISKERIET.

Der var ikke så mange fartøjer fra vores forening der fiskede industrifisk i 2019.

Tobis kvoten var jo alt for lille og det bøwl med område-fordeling gjorde det svært for dem, som prøvede.

Det er bestemt på tide at få de områder væk, så der kan blive noget mere spredning på fiskeriet. Som det har været i år, hvor man sejlede over et område der var mange tobis, men ingen kvote giver overhovedet ingen mening.

De første skrabetogter er foretaget, de viser rimelige forekomster af tobis hele vejen rundt. Hvis de sidste skrabetogter viser noget af det samme, er der udsigt til en større kvote i 2020.

Vi havde også et par fartøjer der prøvede med sperling og brisling. Sperling fiskeriet gik nogenlunde i perioder og det var også fine prøver med rene sperling det meste af tiden.

Brisling fiskeriet kom aldrig rigtig i gang i Skagerrak, da der var for få forekomster.

 

3.


Vi ser frem til nogle gode resultater fra skrabetogterne, så der kan gives en større rationskvote på tobis i 2020.

 

ENERGITILSKUD.

Der er stadig en ordning, hvor der kan søges energitilskud til fartøjer.

Den ordning der er nu, kører frem til december 2020.

Skal I have ny skrue, dyse, motor udskiftning, led belysning, fiskeredskaber f.eks. dynema trawl eller andet der kan give en form for besparelse, så til energi-Ole.

Der er materiale bagerst i mappen.

 

FISKER/FORSKER.

Vi har overordnet et godt samarbejde med DTU og forskerne.

Det er ikke altid vi er helt enige med biologerne vedrørende deres bestandsvurdering.

Vi som fiskere og fiskeriforening synes de skal se på landingstal og tage fakta fra logbøger med i deres beregninger.

Vi skal alle huske det er natur vi arbejder med, vi kan ikke bestemme om det bliver en god sæson.

Det er nu således, at en god gydesæson og gunstige vækstbetingelser, som regel giver en god rekruttering og dermed flere fisk at fange for os fiskere.

Nu er næsten alle bestande omfattet landingspligt, dvs de skal tages med i land.

Der er dog enkelte undtagelser i visse fiskerier, grundet høj overlevelse. Det er jomfruhummer, rødspætter, tunger, skader og rokker.

Der bliver fra nytår indført undtagelse for rødspætter i trawlfiskeriet, så de er i samme kategori som rødspætter med garn og snurrevod.

Den undtagelse der var gældende fra 1. november til 30. april for trawlfanget rødspætter, bliver permanent så den gælder hele året.

Med andre ord, må små rødspætter fisket med trawl i 120 m/m genudsættes hele året.

HUSK: Det der genudsættes skal skrives i logbogen som dim. og det der skal med i land under mindste landingsmål, skal skrives i som disk.

 

4. 


MSC.

Sofie Smedegaard fra DFPO arbejder hele tiden med at vedligeholde MSCen på de arter som der er med i MSC-ordningen.

Her i 2019 er der kommet flere vigtige arter med, men der er desværre også arter som er røget ud.

En art som er suspenderet er desværre torsk her i vores farvand.

Det er vigtigt at I overholder kodeks og husker at indberette og aflevere jeres msc-dagbog, senest 14 dage efter afsluttet kvartal.

Sofie er med her i dag, og har et indlæg om hendes arbejde med msc’en.

Hvis I har spørgsmål vedrørende MSC vil Sofie svarer på spørgsmål efter hendes indlæg.

 

SKAGERRAKFORHANDLINGER.

Så er aftalen for næste års fiskekvoter endelig på plads, mellem EU og Norge.

Det vil med andre ord sige at vi også har en Skagerrak aftale, gældende for Norge og Danmark.

Aftalen blev underskrevet fredag den 13, efter lange forhandlinger, først i London så i Bergen og her til sidst i Bruxelles. Jeg ved ikke om det har været datoen, der har spillet ind, men det er historisk dårlig aftale, set med nordjyske øjne.

Nedskæringer på torsk med ca. 50 % og nedskæringer på sej med ca. 15 %. Det er to arter der har stor betydning for fiskeriet i Skagerrak.

Aftalen blev godkendt og underskrevet i EU i tirsdags, men det ændre desværre ikke noget særligt vedrørende torsk og sej kvoterne. Men det giver et flex på 10 % fra 19 til 20, et lille plaster på såret.

Danmarks fiskeriforening anbefalede at reducere kvoter på rødspætter med 15 %, da vi de seneste par år ikke har set, samme mængde af rødspætter som for år tilbage.

Det blev der ikke lyttet til, da biologerne mener der er mange flere rødspætter end det fiskerne ser. Så kvoten bliver opskrevet med 17 %, det giver bestemt ingen mening.

Svend Erik eller Kenn Skau vil komme nærmere ind på Skagerrak aftalen i deres indlæg.

 

 5.


Der er indsat en nærmere beskrivelse af kvoterne fra Norgesforhandlingerne bagerst i mappen.

 

KYSTFISKERAFTALE.

Det var så det sidste år med den nuværende kystfiskerordning. Et flertal i folketinget står bag en ny aftale om kystfiskerordningen, som der bl.a. øger tildelingen af fisk til fiskeri med skånsomme redskaber.

Der vil stadig være en åben og en lukket del. Den åbne del kører i en treårig periode, hvor man binder sig til ordningen i tre år med alt sit fisk. Derefter kan man melde sig ud, hvis man ikke ønsker at være i ordningen.

Den lukkede ordning melder man sig ind med alt sit fisk, BT og KW og binder det for altid.

Det nye i den lukkede ordning, er at nyetablerede fiskere, har en mulighed for at melde sig ud af ordningen efter tre år.

Der er ligeledes flyttet fisk i kystfiskerordningen, således at den lukkede ordning har fået tilført mere fisk fra den åbne ordning.

Det indebærer så, at skånsomme fiskere i den lukkede del får væsentlig mere fisk end skånsomme fiskere i den åbne del.

Der er materiale om kystfiskerordningen bagerst i mappen.

 

DANMARKS FISKERIFORENING.

Sidste år sagde jeg i min beretning at Danmarks Fiskeriforenings bestyrelse gerne skulle have mere arbejdsro i år.

Sådan er det desværre ikke gået, sygdom, dødsfald og omstrukturering af ledelse, har desværre taget en stor del af arbejdsindsatsen for formandskabet og de ansatte.

Det er alt sammen kommet på plads nu, så jeg håber på at kontorene, de ansatte og bestyrelse må få et år med knap så mange udfordringer i 2020.

Jeg vil sige god jul og godt nytår. Tak for et godt samarbejde til Svend Erik, de ansatte på kontorerne og resten af hovedbestyrelsen.

 

6.


KREDS NORD.

Der har været afholdt samarbejdsmøder forud for hovedbestyrelsesmøderne.

De fleste af møderne har igen i år været telefonmøder, på den måde kan de også være med, dem der er ude at sejle.

Vi melder vores beslutninger videre til hovedbestyrelsen, som så tager endelig stilling til det som er på dagsordenen.

Efter vores konsulent Kaas Hansen er gået på pension, fungere den fælles konsulentordning, som vi havde i Kreds nord, ikke optimalt på nuværende. Det er således at ordningen hvor alle foreninger i Kreds Nord indbetalte til, har Hanstholm meddelt, at de desværre ikke kunne være med længere.

Henrik Amdissen, som sidder på kontoret i Hanstholm, kan desværre ikke afse tid til at servicere andre medlemmer end dem fra Hanstholm.

For Hirtshals fiskeriforenings medlemmer betyder det, at vi har Helle som kan lave de administrative konsulentarbejder.

Vi har stadig Kaas Hansen tilknyttet til Hirtshals Fiskeriforening. I det omfang medlemmerne skulle have brug for teknisk hjælp, kan vi altid spørge om han vil komme og klare opgaven.

Derudover har vi lavet en aftale med Henning Thomsen, her fra Hirtshals, som vil være behjælpelig med teknisk konsulent arbejde.

Hvad vi gør i Kreds Nord angående konsulentordning fremadrettet, skal vi have drøftet inden vores generalforsamling her i marts.

Jeg vil her igennem ønske et godt nytår og fortsat godt samarbejde i 2020 til de andre foreninger i Kreds Nord.

 

FISKERNES KASSEUDLEJNING APS.

Vi holdt den gamle vaskemaskine kørende til vi kunne tage den nye i brug. Den vaskede kasser lige til det sidste og rundede godt 8 mill. Kasser.

Den nye vaskehal, som havnen byggede i forlængelse af fisketerminalen, stod næsten færdig her først på sommeren.

Vi havde en aftale med Hillerslev Maskinfabrik, om at starte med opsætning af den nye vaskemaskine, så snart håndværkerne fra byggeriet kunne tillade det.

 

7.


Håndværkerne og montører fra Hillerslev, lavede en aftale, så vaskemaskinemontørerne kunne begynde opsætningen mens håndværkerne lavede det sidste på hallen.

Angående opsætning af vaskemaskinen, havde Hillerslev en god plan for det, men vi havde selvfølgelig mange møder og en del rettelser, inden vi var klar til at vaske.

Tirsdag den 2. juli kunne vi så starte med at vaske kasser på det nye anlæg.

Efter vi kom i gang med at vaske, har der været lidt til rettelser, men alt i alt må vi sige det kun har været småting.

Vaskemaskinen kører godt, vasker godt og max ydelse er ca 800 kasser i timen. Vi vasker dog lidt mindre, da Brian mener kasserne bliver renere når vi kører 5-600 igennem i timen.

Godt vi byggede en stor hal og købte en overdimensioneret vaskemaskine, så anlægget kan vaske fiskekasser for hele Nordjylland. Det blev nemlig allerede aktuelt her den 15. november, da Skagen lukkede deres vaskeanlæg.

Der er lavet en aftale med Pack and Sea, så vaskeanlægget i Hirtshals skal vaske kasser for Skagen, Strandby og Hirtshals. Det var det der var vores håb og er nu en realitet, det betyder så også at vi har ansat en medarbejder mere, da der bliver en del arbejde med at læsse og aflæsse kasserne fra Skagen og Strandby.

Jeg vil også nævne her, at bestyrelsen har brugt rigtig mange penge af foreningens. Det har været dyrt at købe og etablere det vaskeanlæg, som står her i vores havn i dag.

Det var vores mål fra starten, at vi ville købe et vaskeanlæg, som kunne vaske kasser til alle nordjyske havne. Det har vi så nu og vi vil gøre vores bedste for at opfylde vores mål.

For at opfylde de mål og den service som er, har vi på det seneste bestilt to nye klemmetruck. Der er desværre en leveringstid, så vi først kan få dem engang i foråret.

 

 

PACK AND SEA A/S.

Jeg sagde sidste år I vores beretning, fiskere har i dag et rigtig godt selskab, som viser et godt regnskab. Det er heldigvis det samme i år.

Der holdes godt øje med beholdningen af kasser og paller. Kasser der kasseres, fornyes løbende, så vi altid har en beholdning på ca. 80.000 Danmarks kasser og 160.000 koniske.

Der arbejdes altid på at gøre fiskerne og andre brugere af kasserne tilfredse.

 

8.


Der har været lidt angående stregkoder, som altid skal være optimal, da det er livsnerven i udlejningen og styring af kasserne.

Angående scanning, kan det ikke siges tit nok, det er så vigtigt, da scanningen styrer hele beholdningen og indtjening til selskabet.

Pack and Sea skal også nævnes når vi snakker om vores nye kassevaskeri. Det har været i tæt samarbejde med Bent Kirk og Per Bjørndal, når der skulle tages beslutninger vedr. opbygning og installering af vaskeanlægget.

Brian ”Gumbassi” og jeg, har lyttet til Bent Kirk og indregnet hans erfaring i hele processen.

Jeg vil sige TAK for godt samarbejde til medarbejdere, bestyrelse og ledelse i Pack and Sea og ønske dem alle en rigtig god jul og godt nytår.

 

FISKEFESTIVAL, HAVNEFEST I HALS, FOOD I AARHUS, HORNEHJÆLP OG FISKERIMESSE.

Det skal nævnes her, Hirtshals Fiskeriforening stiller op alle vegne og yder rigtig meget for fiskeriet.

Vores medlemmer er med til at sponsorer meget fisk, dele smagsprøver ud, være gode ambassadører for fiskeriet i Hirtshals og Danmark.

Tak for det medlemmer, jeg mener det har stor betydning for os alle, at Dansk fiskeri er positiv og der skal fortælles, hvor godt et erhverv vi har.

Det er bestemt vigtig, når vi deltager i sådanne forskellige arrangementer, at vi får fortalt hvor vigtig Dansk fiskeri er.

Fiskeriet har stor betydning for vores by, kommune og landsdel. Fiskeriet er en del af Hirtshals DNA, det skal vi være stolte af, derfor mener jeg, det vi gør fra fiskeriforeningens side er vigtigt.

 

Hirtshals Marineolie APS.

Vi har et godt lille olieselskab, hvor vi stadig sælger mere diesel og olie.

Det stigende salg af diesel er stadig til handelsflåden og fremmede fiskefartøjer. Vi har også haft større leverancer af olie til nybygninger i Strandby.

 

9.


Det har været godt, at vi blev multiforhandler på olie produkter. Vi har i dag et stort lager af forskellige olie typer, så vi kan levere fra time til time. Det medvirker så, at vi kan være med på priserne, når vi byder ind på større leverancer.

I år var vores olieselskab også med på fiskerimessen, hvor der blev snakket med mange kunder og samarbejdspartnere. Jeg ved der blev uddelt en stor mængde reklamer i form af halsvarmere med logo på, samt foldere fra olieselskabet.

 

 

FISKERNES FISKESORTERING AMBA.

Vi har overordnet et godt samarbejde med fiskernes fiskesortering. Medarbejderne på Fiskesorteringen laver et godt stykke arbejde, med at få fisken sorteret og gjort klar til salg på morgenauktionen.

De yder ligeledes en fantastisk service for alle fiskere som lander her i Hirtshals.

Jeg sagde det vist også sidste år, men når jeg er til møder i andre havne, roser de Fiskesorteringen og den gode service, der bliver ydet for fremmede fiskere.

Efter kassevaskeriet er kommet over i forlængelse af fisketerminalen, udlevere Fiskesorteringen kun kasser til de mindre fartøjer.

Det er således at kassefolkene udlevere alle de kasser der bliver bestilt af fiskerne og gennem Fiskesorteringen.

Der er en gensidig aftale om, at hvis der står kasser på vogne til et fartøj om natten, kører Fiskesorteringen vogne frem til fartøjet. For den ydelse sørger kassefolkene så for, at der altid er kasser nok i sorterrummet, så det er nemmere for fiskesorteringens folk om natten.

Vi sætter stor pris på samarbejdet med Fiskesorteringen, da det er samarbejdet der er med til at give den gode service til fiskeriet.

God jul og godt nytår til ledelse og medarbejdere i fiskesorteringen.

 

HIRTSHALS HAVN.

Da jeg stod her sidste år og omtalte havnen og vaskehal, sagde jeg lidt optimistisk, vi vasker kasser i den nye vaskehal til foråret.

Det holdt ikke helt, vi startede som sagt midt på sommeren, den 2. juli. Det var en lille forsinkelse, og det kunne vi sagtens leve med.

 

10.


Jeg vil rose Hirtshals havn og Peter Ydesen, for det gode samarbejde om at få byggeriet lavet så godt som muligt.

Der har været lidt småting, men de er rettet til, som byggeriet er skredet frem.

Vi har stadig lidt på listen, men her i begyndelsen af det nye år skal vi gennemgå hallen sammen med Peter Ydesen. Så kan vi lave en afsluttende liste med de små rettelser og mangler til håndværkerne.

På havnens brugerrådsmøder over året er jeg med og kommer med input og ønsker fra fiskerne.

Havnen opfylder ønskerne, hvis det er muligt og får det lavet, når det passer ind i deres økonomi og andet arbejde.

På det sidste møde her i december, kunne havnen oplyse at de ville opfylde et stort ønske om bedre fendere på auktionskajen.

De sidste år har vi snakket meget miljø og grøn havn. Jeg vil takke Hirtshals havn for at de er en af de havne der går forrest når vi tænker miljø og ren havn.

Vi fiskere er rigtig gode til at tage affald med i land, Hirtshals Havn er rigtig gode til at håndtere alt affaldet og sørge for at vi har en ren og god havn. Det skal vi fiskere være stolte over og vi skal altid huske, at det også er vores havn.

God jul og godt nytår til havnekontoret og de ansatte.

 

HJØRRING KOMMUNE.

Tak for et godt samarbejde. Fiskeriforeningen har et godt samarbejde med vores kommune.

Det er ikke hvert år vi har behov for direkte hjælp fra Borgmester Arne Boelt eller kommunen. Vi har oplevet flere gange, hvis der er noget der brænder rigtig på, og vi kommer til kommunen og sætter dem rigtig ind i problemet, har de altid været behjælpelig, så vi sammen kan finde en løsning.

Arne Boelt og Hjørring kommune er med i et fiskerikommune netværk, hvor de Nordjyske fiskerikommuner arbejder sammen om at holde fiskeriet på et bæredygtig niveau.

Fiskeriet, fiskeindustrien og alle fiskeriets følgeerhverv er vigtige for Nordjylland og ikke mindst vores kommune.

Vi siger TAK for samarbejdet i 2019 og ønsker god jul og godt nytår.

 

11.


FISKERIKONTROLLEN

Her vil jeg også sige tak for godt samarbejde i 2019.

I år har vi haft flere møder end de foregående år.

Vi har haft vores almindelige møder med Knud og Kasper, men så er der jo ansat en ny leder Henrik Bardholm. Han har været rundt i de nordjyske havne sammen med Knud, for at sige goddag og vise ansigt. De har selvfølgelig også været på besøg her hos os.

På møderne er vi kommet ind på hvad der er sket i vores havn og de forskellige nye tiltag som fiskerne skal rette sig efter.

Der har også været møde på kontrolskibet ”Vestkysten” og et kreds nord møde på Nordsøen, disse møder har været angående, det stigende fisketryk i Skagerrak af Hollandske bomtrawlere.

Når jeg ser tilbage på vores møder med kontrollen i 2019, er min opfattelse, at det har været gode møder.

Der er blevet lyttet til fiskeriets problemer og vi har fået en bedre forståelse for kontrollens arbejde. Men der er stadig nogle af de kontrollører der kører rundt på havnene, der mener de er små ”konger”. Hvis der er en fisker der har lavet en mindre forseelse, så få da en snak med vedkommende. Det er vel ikke nødvendigt at skrive rapporter, hvis det er noget der kan gå ind under bagatelgrænsen.

Jeg vil håbe at kontrollen på kajen, vil få den samme gode tone til fiskere, som vi har til ledelsen i kontrolsystemet.

God jul og godt nytår til kontrollen

 

FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD.

Vi på kontoret har været en del i kontakt med arbejdsmiljørådet her i 2019. Der har været mange spørgsmål om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Flemming og besætning er altid behjælpelig med et svar eller et regelsæt, så fiskerne kan komme videre.

Husk også at bruge arbejdsmiljørådet til forsyn, støjmåling eller få lavet jeres APV.

Jeg vil her takke Flemming for en hurtig indsats, da vi desværre mistede et af vores medlemmer i en arbejdsulykke på havet.

 

12.


Arbejdsmiljørådet er altid hurtig til at meddele, at de har psykiaterhjælp eller står til rådighed i alle døgnets 24 timer i enhver krisesituation.

Der er indsat bilag bag i mappen fra arbejdsmiljørådet.

FISKERNES FORSIKRING.

Fiskernes forsikring er jeres egen forsikring, efter sidste fusion med Dansk fartøjsforsikring har fiskerne her en meget stærk og sund forsikring.

Her i efteråret flyttede forsikringen deres kontor i Nørresundby her til Hirtshals. De har i dag kontor sammen med fiskeriforeningen, hvor de har Maj Holmen og Jan West siddende.

Der er kommet flere gode tilkendegivelser efter de er kommet ind på vores kontor.

Nu er kontoret altid åben, selv om jeg er til møde eller er ude af huset i andet ærinde. Kom op på kontoret og få en snak om jeres forsikring, den trænger måske til at blive gennemgået.

Der er bilag fra fiskernes forsikring bagerst i mappen.

 

13.