Beretning 2018

Hirtshals Fiskeriforenings beretning 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Hirtshals Fiskeriforening


Bestyrelsens beretning for 2018.

Klik her for at hente beretning for 2018 som PDF

Det er vel mest rigtig at sige, fiskeriet har været rimeligt i 2018.

Der har gennemgående været gode priser hele året, men der har været problemer med at fange de forskellige kvoter.

Så igen i år kommer vi desværre ud af året med alt for meget fisk, der ikke bliver fanget.

Jeg har ikke opskriften på, hvordan vi får fanget den danske kvote, men jeg ved, at således som det har været de seneste år, er bestemt ikke godt.

Danmark har på nuværende, så store kvoteandele, at vi nok skal tænke alvorligt på, at få flere fartøjer ind i fiskeriet.

Jeg mener stadig at mange af de yngre elever, vi har igennem på skolen, vil være fisker.

Regeringen må være behjælpelig med en ordning, der er bedre end det der findes i dag, så de yngre fiskere kan komme i gang med deres eget fartøj.

Der må laves en finansierings ordning, så det ikke er nødvendigt at ligge 300 dage på havet for at få økonomien til at hænge sammen, for at man kan have sit eget fartøj.

De yngre fiskere vil ikke leve sådan i dag, vi skal huske på vi snart skriver 2020.

Alle har ret til et familieliv ved siden af deres arbejde. Den ret skal den næste generation af fiskere også have.

Derfor politikkere, tænk jer om. Hvis I stadig vil have et alsidigt fiskeri i Danmark, så er det nu.

Angående bestyrelsen, så holder vi vores møder, diskutere alt hvad der vedrører fiskeriet.

De beslutninger der bliver taget i Hirtshals, bringer jeg videre til hovedbestyrelsen.

Der er ligeledes mange ting, her i vores egen havn, der skal tages stilling til. I år har vaskehallen og vaskemaskinen fyldt en del på vores møder.

FISKERIET 2018.

Fiskeriet set over hele året, har været noget frustreret.

Det startede med kvote forøgelsen på flere vigtige arter i Skagerrak og Nordsøen.

 1.


 

Det viste sig så at især torsk og kuller, som var steget prismæssigt rigtig meget, ikke kunne findes nogen steder.

Da vi så kom hen på foråret og der skulle rigtig gang i rødspættefiskeriet, var de ikke til at finde.

Det har været således hele året, de store forekomster af de vigtigste arter, er desværre ikke forekommet som forventet.

Vi kommer ud af 2018 med alt for store kvoteandele der ikke bliver fisket. Det positive, set med fiskerøjne, er at der har været gode priser på fisk hele året.

En ting der også er vigtigt for fiskeriet, er at der kommer en udmelding, på den endelige kvote så tidligt som muligt. Kun på den måde, kan fiskerne tilrettelægge sit fiskeri mest hensigtsmæssigt.

Vores nuværende minister har igen lovet forenklinger i fiskerierhvervet, det har vi efterspurgt længe. Vi håber hun vil se på hele regelsystemet, og prøve at forenkle det, så det igen kan blive således, at I fiskere skal fiske og ikke være kontorfolk.

En anden alvorlig ting, når vi snakket om regler og fiskeri, er hvordan brexit påvirker fiskeriet i Danmark.

Alle ved det vil få stor betydning for fiskeriet i Engelsk område, dels vores pelagiske fartøjer, men bestemt også fartøjer der fisker industrifisk.

Om det vil brede sig som ringe i vandet og på sigt flytte en del af flåden tættere på Danmark, er vel ikke til at sige på nuværende.

Søren Gade og Ole EU er til stede i dag, de kan måske komme med flere oplysninger, når vi snakker brexit.

Thomas Kruse, som vi har ansat i Danmarks fiskeriforening til at varetage bl.a. brexit, er også til stede. Thomas har et lille indlæg, om hans arbejde i Bruxelles, og vil også svare på spørgsmål.

FISKEPRISER

Den samlede omsætning på Fiskeauktion Nord i Hirtshals, de første 11 måneder i 2018 er på niveau med tilsvarende periode i 2017.

Mængden er faldet med ca 20 %, altså meget bedre priser.

2.


Rødspætter udgør i 2018 over 30 % af den samlede omsætning, men mængden er faldet med over 40 %.

Torsk i 2018 udgør 30 % af omsætningen mod 25 % i 2017, mængden er steget med ca. 35 %.

En anden vigtig art er kulmule, den er desværre halveret i mængde i forhold til 2017.

Gennemsnitspriser på de vigtigste arter:

2018 2017  +/-
Rødspætter, alle sorteringer 24,38 16,13 + 51 %
Rødspætter str. 4 21,55 13,86 + 55 %
Torsk 26,13 29,03 –   10 %
Kuller 18,09 16,86 +    7 %
Mørksej 9,70 10,94  – 11 %
Kulmule 19,98 18,01 + 11 %
Jomfruhummer 45,77  50,55 – 9 %

Rejefiskeriet har været brugeligt , men der har ikke været så mange rejer, som de seneste år.

Rå rejer til Launis og søkogte rejer til det svenske marked, har kunnet holde prisen.

INDUSTRIFISKERIET.

Vi har ikke så mange fartøjer der fisker industrifisk, men de få fartøjer der fiskede tobis, gjorde det godt.

Når vi ser på skrabetogterne, så har de ikke været så gode i Skagerrak, men de tobis der har været, har en alders sammensætning, hvor forhåbentlig kvoten kan forventes at blive acceptabel.

Den endelige tobiskvote fastsættes først hen på foråret, når resultaterne fra skrabetogterne og forhandlingerne i EU falder på plads.

Der vil altid være en rationskvote på 15.000 t i Skagerrak, vi kan jo håbe på at kvoterne bliver så store, at også rationskvoterne vil blive højere.

Når vi ser på brisling og sperling, ser det anderledes ud. De fartøjer der prøvede dette fiskeri, fik desværre aldrig rigtig noget ud af det her i Skagerrak.

3.


ENERGITILSKUD.

Det er således, at der stadig kan søges energitilskud til fiskefartøjer. Den ordning der er nu, kører frem til december 2020.

Skal I have ny skrue, dyse, motor udskiftning, led belysning, fiskeredskaber f.eks. dyneema trawl eller andet der kan give en form for energibesparelse.

Ring til Ole Jacobsen, han kommer gerne og laver en udregning for jer.

Der er materiale bagerst i mappen.

FISKER/FORSKER.

Så kommer året, hvor den sidste del af landingspligten træder i kraft.

For de demersale fiskerier i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er landingspligten langsomt indført siden 2015.

Fra årsskiftet bliver alle kvoterede bestande i det demersale fiskeri, omfattet af landingspligten.

Der er dog indført enkelte undtagelser, grundet høj overlevelse i visse fiskerier. Jomfruhummer, skader, rokker, tunger og rødspætter.

For rødspætter er det gældende i garn og snurrevodsfiskeriet.

Det er desværre kun lykkedes DFPO, at få en undtagelse i vinterhalvåret for rødspætter i trawlfiskeriet. Gældende fra 1. november til 30. april, men en maskestørrelse over 120 mm.

HUSK, genudsætter man bestande omfattet af undtagelsen fra landingspligten, skal det skrives i logbogen.

Når vi snakker om kvoter og bestandsvurdering, er det vigtigt, at I som fisker samarbejder med biologerne.

Derfor er det vigtigt, at I siger ja til at tage biologassistenter med ud og sejle. De data de får fra observatørture og de data fra deres egne togter, giver grundlag for bestandsvurderingen.

Der er indsat bilag bagerst i mappen.

 

4. 


 

MSC.

Der arbejdes med at vedligeholde MSC serviceringen, på de arter som der er med nu.

Det er således, at der løbende skal dokumenteres, at vi overholder regelsættet for MSC, vedrørende de enkelte arter der er godkendt.

Derfor er det vigtigt, at vi overholder kodeks for MSC og husker at indberette og aflevere jeres MSC-dagbog senest 14 dage efter det afsluttede kvartal.

Vi har fået lidt flere fartøjer med i år, så der nu er 515 MSC fartøjer i DFPO. Det er en stigning på 35 fartøjer i år.

Sofie Smedegaard fra DFPO er med i dag og vil uddybe hendes arbejde med MSCen.

Hvis I har spørgsmål vedrørende MSC, vil Sofie svare på dem.

SKAGERRAKFORHANDLINGER.

EU og Norge fik underskrevet fiskeriaftalen den 12/12, så nu skulle den være på plads.

Aftalen har stor betydning for Dansk fiskeri, ikke mindst de fiskere som fisker i Skagerrak og Nordsøen.

Aftalen skal nu godkendes i EU, det forventes at ske på ministerrådsmøde inden jul.

For torsk ser det desværre ikke så godt ud, det bliver næsten en halvering af kvoten i Skagerrak.

Kvoten for kuller reduceres med 31%, sejkvoten for en stigning på 16% og rødspætterne en stigning på 11%.

Svend Erik vil komme nærmere ind på den endelige fastsættelse af kvoterne i hans indlæg.

Der er indsat en nærmere beskrivelse af kvoterne fra Norgesforhandlingerne bagerst i mappen.

KYSTFISKERAFTALE.

Det er desværre ikke alt for godt med den omtalte kystfiskerordning.

Det er således, at der er så meget fisk i ordningen, at kystfiskerne ikke får fanget den mængde de har til rådighed.

 

 5.


 

Angående de tillægsmængder som kystfiskere får og som de ikke formår at fange, skal hurtigt videre i systemet, så de kan fanges af den øvrige flåde.

Angående rationsfiskeri efter mørksej og hummere i kystfiskerordningen, ser det ud til, det er en ordning der bliver brugt af mange.

Kystfiskerordningen, som den er nu, kører videre i 2019, men skal revideres i løbet af året, så vi får en ny ordning fra 2020 og fremadrettet, der skal anvendes i årene frem.

DANMARKS FISKERIFORENING.

Det har været et hektisk år, for medarbejdere og ledelse i Taulov.

Vi, som bestyrelse, har også haft mere at se til, når vi snakker om hovedbestyrelse. Der har været afholdt flere møder hen over året, dels på grund af vores nye strategi, folketingets uoverensstemmelse om fiskeriet og ikke mindst rigsrevisionens rapporter om embedsværkets håndtering af fiskerierhvervet.

Disse tiltag har været meget belastende for Svend Erik og det øvrige formandskab.

Når jeg ser på bestyrelsens arbejde, med mine briller, er det en bestyrelse, der til tider har været frustreret, men altid taget velovervejet beslutninger.

Jeg håber på mere arbejdsro i 2019.

Angående vores nye strategi, ”et erhverv i balance” vil Svend Erik komme ind på det i hans indlæg.

Jeg vil her sige god jul og godt nytår. Tak for et godt samarbejde til Svend Erik, de ansatte på kontorerne og resten af hovedbestyrelsen.

KREDS NORD.

Vi holder som altid vores samarbejdsmøder forud for hovedbestyrelsesmøderne.

Vi har valgt at afholde de fleste møder som telefonmøder, så kan næsten alle være med, selv om de er på havet.

Vi melder vores beslutninger videre til hovedbestyrelsen, som så tager endelig stilling til det som er på dagsordenen.

6.


Konsulent ordningen, som vi har fælles i kreds Nord, fungere fint.

Det er dog således, at vores konsulent Erik Kaas Hansen, har tænkt sig at trappe yderligere ned her i foråret. Det indebære, at vi sammen i kreds Nord, skal til at se efter en ny konsulent.

Her først på året skal vi have et møde i kreds Nord, hvor vi skal prøve at løse opgaven med konsulenten i kredsen.

Der er aftalt generalforsamling i kreds Nord i Frederikshavn d. 23. marts 2019.

Jeg vil her igennem ønske et godt nytår og fortsat godt samarbejde i 2019 til de andre foreninger i Kreds Nord.

FISKERNES KASSEUDLEJNING APS.

Vores medarbejdere på kassevaskeriet, yder et godt stykke arbejde. Jeg sagde sidste år, at vaskemaskinen havde rundet 8 millioner kasser, men med godt håndelag og lidt snille, så fungere vaskemaskinen stadig.

Den kører nu på allersidste vers, så hvis vi får et større nedbrud, som vil være dyrt at reparere, så er det slut.

Så må vi nok vælge at stoppe med at vaske med det nuværende materiel. Vi håber selvfølgelig, at vi kan vaske kasser, med den gamle maskine, til vi er klar med det nye anlæg.

Det er jo således, at det er Havnen der står for tilbygningen af fisketerminalen, vi lejer bygningen og sætter en ny vaskemaskine ind.

Det er en dyr post, men vi søger støtte gennem FLAG Nord til vaskemaskinen. Det er således, at vi fik lidt støtte til stabler afdelingen sidste år. Så i år søger vi til fase 2 i vores projekt, som er selve vaskemaskinen.

Det giver god mening og vi håber derfor, at FLAG Nord vil se velvilligt på vores ansøgning.

Vi skulle gerne være klar med hallen og vaskemaskinen, så vi kan vaske kasser på det nye anlæg, her til foråret.   

7.


 

PACK AND SEA  A/S.

Fiskerne ejer i dag et rigtig godt selskab, det er gået fint hele året og viser et godt regnskab.

Der sættes penge af til investeringer i nye kasser og paller, så vi altid har det antal kasser der er behov for.

Ligeledes holdes der godt øje med kasserne, så de dårlige kasser kan blive sorteret fra.

Der bliver købt nye kasser løbende, så beholdningen er på ca. 160.000 koniske og ca. 80.000 Danmarks kasser.

Alt udlevering, indlevering, transport, salg af fisk og hvad der ellers hører til kasserne fungere i dag via scanning af stregkoder på kasserne.

Det er godt, men vi har desværre stadig til tider en udfordring med udlevering til fartøjer. Det er således at fartøjer, der skal have mere end 100 kasser SKAL bestille dem direkte ved kasseterminalen.

Partier under 100 kasser leverer Fiskernes Fiskesortering, så er det dem der står for scanningen.

Hvis der ikke scannes ved udleveringen, så bliver der ingen afregning fra Pack and Sea for den ydelse. Det er derfor meget vigtigt, at alle kasser scannes ved udlevering.

Jeg vil også her sige, husk at behandle kasserne ordentligt. Det er jer der ejer kasserne, og dermed også jer der skal betale dem der går i stykker.

Jeg vil sige tak for et godt samarbejde til medarbejdere, bestyrelse og ledelse i Pack and Sea og ønske dem alle en rigtig god jul og godt nytår.

FISKEFESTIVAL OG FOOD.

Vi har igen afholdt vores fiskefestival, som gik forrygende. Rigtig mange besøgende, glade og tilfredse mennesker.

Der blev spist rigtig meget fisk torsdag, fredag og lørdag i Hirtshals, den første weekend i august.

Os fra fiskeriforeningen delte smagsprøver ud på skærising, mange var interesseret og spurgte hvad et var for en fladfisk. Vi kunne så fortætte, det er en fantastisk god fladfisk, der til tider bliver fisket mange af. Værsgo at smage, så kunne de selv bedømme.

8.


 

De dygtige kokke som skulle dyste om den bedste ret, fik ligeledes skærising, som de skulle tilberede.

Nam i Aalborg vandt for andet år i træk, gik videre til landsdysten, som foregik på Food festivalen i Århus. Her vandt de lokal cooking landskonkurrence, hvor man er oppe i mod retter af fjerkræ og kød.

Det er rigtig godt gået af Hirtshals, det er 3. år i træk, fisk som vandt i Hirtshals er gået videre og vundet førstepladsen i Århus.

Stort tillykke herfra.

Hirtshals Marineolie APS.

Vores olieselskab kører godt, vi har omsat betydelig mere marineolie i 2018 end de foregående år.

Når vi snakker smøreolie, er vi i dag multiforhandler. Det er således med det nye lager yderst på kulkajen, at vi har plads til alt muligt smøreolie.

Vi har i dag tilpasset os til markedet, så vi har smøreolietyper af næsten alle slags og kan levere direkte fra lager.

Da vi selv har olien på lager i større mængder, er vi også i stand til at sælge til konkurrencedygtige priser.

Dette tiltag kan aflæses på vores omsætning, der er solgt betydeligt mere smøreolie i 2018.

Vores kundekreds er i større omfang handelsskibe og fremmede fiskefartøjer der anløber Hirtshals.

Når jeg ser tilbage i 2018, har det været et rimeligt år for vores lille olieselskab.

FISKERNES FISKESORTERING AMBA.

Fiskernes Fiskesortering har gode og solide folk til at behandle alt det fisk, som bliver landet i Hirtshals. De er med til at opretholde den gode service, som Hirtshals er kendt for.

Når jeg er til møder i andre havne, hører jeg tit, at Hirtshals yder en helt fantastisk service.

9.


 

Fiskesorteringen og fiskeriforeningen har haft en gammel aftale om udlevering af kasser til fartøjer. Fiskesorteringen udlevere kasser, så fartøjer får deres kasser, men aftalen er aldrig blevet underskrevet. Vi fra fiskeriforeningen håber snart det kommer på plads, så vi kan sætte et punktum i den sag.

Vi ønsker god jul og godt nytår til medarbejdere og bestyrelse.

HIRTSHALS FISKERIUDVIKLING

Selskabet som består af Hirtshals eksportørforening, Fiskernes fiskesortering, Fiskeauktion Nord og Hirtshals Fiskeriforening samt støtte fra havnen.

Steen Hjulskov, der er ansat som direktør, gør en stor indsats, for at få mere gang i fiskerierhvervet i Hirtshals. Steen prøver på forskellige måder at få mere fisk til Hirtshals.

Vores eksportører mangler tit råvarer, så det er vigtigt, at vi får så meget fisk som muligt til Hirtshals.

Vi fra Fiskeriforeningen har brugt Steen til forskellige ansøgninger, lige nu skriver han på den omtalte ansøgning til vaskemaskinen. Den er lige ved at være færdig, så den kan komme med i ansøgningsrunden her først i januar.

HIRTSHALS HAVN.

I 2018 har vi haft en del møder med havnen, angående den nye vaskemaskine. Møderne er gået godt og os fra Fiskeriforeningen synes vi er landet med et fint resultat. Ét er alle vores møder og tegninger af hallen og vaskemaskinen. Men medarbejderne og bestyrelse i kasseselskabet ser frem til at det hele er færdigt.

Som jeg sagde tidligere, ser vi frem til at vaske de første kasser her til foråret.

Der har i årets løb været afholdt brugerrådsmøder på havnen. Jeg er kommet med forskellige ønsker fra fiskerne, de er taget til efterretning.

De ønsker, der er kommet om forbedringer og reparationer, vil blive lavet i takt med havnens øvrige arbejde.

Jeg sagde lidt om affald i min beretning sidste år, det må siges det er blevet et stort samtaleemne i hele året.

10.


 

Plastik, net, garn og alt muligt affald fra alle som bruger havet, har en negativ effekt på miljøet i verdenshavene.

Vi som fiskere er rigtig gode til at samle affald op. Her fra Hirtshals er der blevet udleveret miljøsække til fiskerene, de sidste 25-30 år. De er blevet brugt flittigt, så gennem årene har Hirtshals havn stået for at aflevere meget affald fra fiskerne.

Hvis I som fisker skal bruge flere miljøsække til affald, så kontakt Hirtshals Havn.

Hirtshals Havn, jeres havn, er en af de grønneste havne i Danmark. Havnen er meget miljøbevidst. Led lys, solceller, genvending, snart grøn strøm fra egne vindmøller og der holdes ligeledes godt øje med vandforbruget på havnen.

Alt i alt prøver havnen på at være så miljøbevidst som muligt. Derfor skal I som fisker huske, det er også jeres havn og det er op til jer at passe godt på miljøet.

God jul og nytår til havnekontoret og de ansatte.

HJØRRING KOMMUNE.

Fiskeriforeningen har et godt samarbejde med kommunen, hvis fiskeriet har et eller andet, som kommunen skal involveres i, stiller de altid op.

Fiskeriet og fiskeriets følgeerhverv er godt for kommunen. Der er mange mennesker beskæftiget i fiskerierhvervet. Mange arbejdspladser giver skattekroner i kommunekassen, derfor er det vigtigt med et godt og solidt erhverv.

Vores Borgmester Arne Boelt, er med i fiskerikommune netværket og der gennem aktiv i bl.a. brexit forhandlingerne.

Vi siger tak for samarbejdet i 2018 og ønsker god jul og godt nytår.

FISKERIKONTROLLEN

Jeg vil sige tak for godt samarbejde i 2018.

Vi har kontaktet hinanden nogle gange i årets løb, hvis vi har haft spørgsmål om et eller andet. Vi er af den opfattelse, at vores samarbejde fungere fint.

Hvis Knud eller Kasper er i Hirtshals og har tid, kan de godt komme op og spørge om der er kaffe på kanden. Hvis Kaas eller jeg er hjemme, får vi en snak om løst og fast over

11.


 

kaffen. Det er ikke altid det er de store ting, men sådanne kaffesnak er bestemt også vigtige.

Det var lidt om vores hjemlige kontrol. Det ser lidt anderledes ud, hvis vi ser ud over vores egen næse.

Først på året enedes regeringen, socialdemokratiet og dansk folkeparti, om at styrke fiskerikontrollen i Skagerrak og Nordsøen.

Der skulle være hurtigere og mere konsekvens ved udfald på fartøjernes satellit.

Alle fartøjer skal til at registrer fangster, træk for træk. Alle fartøjer skal indrapportere fangster i lasten ved farvandsskift mellem Skagerrak og Nordsøen.

Disse tiltag er besluttet, for at reglerne skal tolkes ens, for Holland, Belgien, Sverige, Norge og Danmark, ja for alle der fisker i Skagerrak og Nordsøen i EU-delen.

Vi har ikke set disse tiltag praktiseret fuldt ud endnu, men der har været et møde her først i december.

Så får vi se og høre, hvorledes de vil praktisere reglerne efter nytår.

God jul og godt nytår til kontrollen.

FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD.

Kontoret har et godt samarbejde med arbejdsmiljørådet.

Vi har flere gange i løbet af året ringet til Flemming eller en af de andre på deres kontor, for at få et godt råd.

Der er mange af jer fiskere, der har brugt arbejdsmiljørådet til forsyn, støjmåling eller til at få lavet jeres APV.

Det er godt, de stiller altid op med en mand når der ringes.

I efteråret var arbejdsmiljørådet og søfartsstyrelsen her i Hirtshals, for at informere de mindre fartøjer om regler og krav.

Det kom lidt bag på mange af de fremmødte, at der var så mange regler og krav, både for fartøjer og fiskere.

Der er bilag fra arbejdsmiljørådet bagerst i mappen.

12.


 

FISKERNES FORSIKRING.

Det er navnet på jeres forsikring efter fusionen med Dansk fartøjsforsikring.

Fiskernes forsikring er nu helt officielt det største fiskerejet forsikringsselskab i Danmark.

Nu er forsikringen rigtig solid og kan derfor forsikre både store og små fartøjer, samt alle personer ombord på fartøjerne.

Forsikringen har hovedkontor i København, men har foreløbigt bibeholdt kontoret i Nørresundby. Der er endvidere kontor i Thyborøn og Hvide Sande.

På vores kontor i Hirtshals repræsenterer Helle forsikringen angående arbejdsskade. Har I spørgsmål eller en skade, så kom op på kontoret, så vil vi være behjælpelige.

Bilag fra Fiskernes forsikring er indsat bagerst i mappen.

13.