Beretning 2017

Hirtshals Fiskeriforenings beretning 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Hirtshals Fiskeriforening


Bestyrelsens beretning for 2017.

Klik her for at hente beretning for 2017 som PDF

Det er med en god fornemmelse vi ser tilbage på året 2017.

Fiskeriet har været særdels godt. Der har gennemgående været gode priser, så det må absolut give gode resultater på bundlinjen for den enkelte fisker.

Når jeg siger de har haft et særdeles godt fiskeri, er der desværre et lille men, for vi kommer ud af året med al for meget fisk der ikke bliver fanget.

Måske endelig en stjerne til de udskældte biologer og alle de restriktioner, de har været med til at påføre os gennem mange år.

Nu har de sagt okay til væsentlige forhøjelser af kvoterne, men så kan fiskeriet desværre ikke følge med.

For det er sådan i dag, at kvoterne nu har opnået en størrelse, at de fartøjer der fisker i vores farvand, ikke formår at få dem fisket op.

Vi må derfor alle arbejde på at få flere fiskere, måske især yngre fiskere, og flere effektive fartøjer ind i fiskeriet.

Der vil det være muligt at gøre brug af de ordninger der er indenfor fiskeriet, især støtte til nyetablerede, yngre fiskerordning som giver ret til lånefisk, hjælp til køb af en part eller et helt fartøj samt rådgivning i opstartsperioden.

Angående bestyrelsen, der har alle deres arbejdsopgaver. Vi holder vores bestyrelsesmøder, hvor der kommer gode input fra hele bestyrelsen.

Der er til tider gode og heftige diskussioner, men det skal der også være plads til.

Vi ender altid med at komme med en enig udmelding, når vi skal melde noget videre til hovedbestyrelsen.

Fiskeriet har igen i år fået ny minister, det er Karen Ellemann, som vi ønsker velkommen. Hun er bestemt kommet i arbejdstøjet, hun har været på besøg i flere havne, været med til forhandlinger om næste års kvoter.
Alt i alt prøver hun at sætte sig godt ind i vores erhverv.

Vi har også lige de sidste dage fået oprettet en lukket Facebook gruppe, den vil vi efter bedste evne gøre brug af, når vi har brug for en hurtig kontakt til jer.

Vores hjemmeside vil også være opdateret.

 1.


FISKERIET 2017.

Som jeg sagde i vores indledning, er fiskeriet gået godt, og det gælder for alle fartøjskategorier i foreningen.
Igennem hele året, har alle haft rigtige gode perioder og landet meget fisk.

Vi vil også gerne sige tillykke med de nye fartøjer som er kommet til Hirtshals i løbet af året.
Det er Brian Normann og Christian som har fået en ny trawler hjemtaget fra Norge – HG 15 Luanda og Jan Woller som har fået en nybygning – HG 236 Milton.
Desuden er der en del andre af vores medlemmer, som har udskiftet til større fartøjer.

Med nye fartøjer til Hirtshals sendes et meget positivt signal. Der igen optimisme i fiskeriet. Så vi håber, at det er et vendepunkt, og at det fra nu af, kun vil gå fremad i de næste mange år.

Vi er i Hirtshals Fiskeriforening rigtig godt tilfredse med de af vores medlemmer der kommer fra andre havne. En del af dem lander i Hirtshals, andre lander i deres hjemhavn, men de bidrager alle til fællesskabet i vores forening.

Som jeg sagde i vores indledning, får vi desværre ikke fisket vores kvote op. De fisk der ikke bliver fanget udgør mange millioner i tabt indtægt for fiskeriet. Det er ikke godt for den enkelte fisker, for Danmark og for lokalsamfundet.

I 2017 har det politiske makværk desværre bevirket, at de endelige kvoter først blev udmeldt sidst på året. Det har gjort fiskeren usikker på, hvor meget kvote han reelt havde at fiske på, og dermed en af forklaringerne på, at kvoterne ikke er blevet opfisket.

Usikkerheden om den endelige kvote, ønsker vi ikke fremover bliver udmeldt så sent. Den ønsker vi en oversigt over fra årets start, så fiskeriet kan tilrettelægges på bedste vis.

Vejret, ja det er noget alle snakker om, men ingen kan gøre noget ved, men helt at afvise betydningen af det for den totale fangst, kan man vel ikke, og det har ikke været ideelt fiskevejr i år. Det er vi vistnok alle enige om.

Noget springer lidt i øjnene i år, og det er kulmulefiskeriet, det er steget rigtig meget de sidste par år, det kommer jeg til lidt senere i beretningen.

FISKEPRISER

Den samlede omsætning på Hirtshals Fiskeauktion de første 11 måneder i 2017 er lidt større end i 2016.

Mængden er mindre, ca. 300 T, altså meget bedre priser.

2.


Rødspætterne udgør stadig ca. 35 % af den samlede omsætning. Det var samme procent som i 2016.

Torsk udgør knap 25 % af den samlede omsætning, hvilket er lidt mindre end i 2016.

Til gengæld en stor fremgang på kulmule, 250 T i 2016 og i år 350 T. Det var noget af det samme billede for kulmule sidste år, da der også var en fordobling af tilførslerne fra 2015.

2017 2016  +/-
Rødspætter, alle sorteringer 16,30 13,79 + 17 %
Rødspætter str. 4 13,86 11,55 + 20 %
Torsk 29,30 27,94 +   4 %
Kuller 16,86 17,38 –    3 %
Mørksej 10,94 13,22  – 17 %
Kulmule 18,01 16,39 + 10 %
Jomfruhummer 50,55  63,77 – 20 %

Rejefiskeriet er gået godt, der har igen i år været store mængder igennem hele året.

Rå rejer til Launis og søkogte rejer til Sverige har kunnet holde en nogenlunde pris. Priserne på de søkogte rejer har ligget på en gennemsnitspris på den rigtige side af en 100 kr. seddel pr. kg. i gennemsnit hen over året.

INDUSTRIFISKERIET.

Tobisfiskeriet i 2017 startede godt med en udmelding med en kvote på godt 400.000 T.

Ud fra den blev der afsat knap 23.000 T til rationsfiskeri.

Da så fiskeriet kom i gang, var der store forekomster af tobis flere steder. Det gjorde at fiskeriet blev spredt på mange pladser.

Men det blev en særligt fordel for rationsfiskeriet fordi det bevirkede, at områderne 2 og 3 blev lagt sammen. Så kunne der nemlig fiskes i en længere periode, med virkelige gode forekomster af tobis.

Desværre har priserne ikke været for høje, men hurtige rejser har gjort at det blev et godt år for tobisfiskeriet.

Der er lige afsluttet skrabetogter, de viser desværre ikke mange tobis. Togterne viser en dårlig rekruttering på de fleste pladser. Dem man har set, er formentlige 1 årige tobis.
Vi afventer svar fra biologerne, de skal først have undersøgt ørestenene.

3.


Hvis rådgivningen på tobiskvoten udelukkende skal gå anbefalingerne efter skrabetogterne, ser det desværre ikke for godt ud.

Vi håber der fremkommer et resultat, således at der bliver en acceptabel tobiskvote for året 2018.

Brisling.

På grund af et godt hummerfiskeri og dårlige priser på industrifisk – priser som har ligget fra 1,15 kr. til 1,50 kr. – derfor er der ikke mange der har fisket brisling i år.

En anden faktor er, at når der er halvdårligt vejr og tillige dårlige forekomster af brisling, er de svære at holde rene for andre arter.

De af vore fartøjer, der har prøvet, er hurtigt vendt tilbage til konsumfiskeriet, da det var bedre økonomisk betragtet.

Sperling.

Noget af det samme mønster har gjort sig gældende i sperlingfiskeriet.

Vejret har været for ustadigt til at fiskeriet blev helt sammenhængende.

Det er således i sperlingfiskeriet, at der helst skal være nogenlunde vejr for at få samling på sperlingerne og dermed godt fiskeri.

Vi må håbe på mere stabilt vejr og bedre priser på industrifisk i 2018. Vi er bekendt med, at vi har fartøjer der er klar til at starte, så snart sæsonen for industrifiskeri går i gang.

FISKER/FORSKER.

Fiskeriet har haft endnu flere udfordringer i år, især når vi snakker om discardforbud.

Men det er helt sikkert vores opfattelse, at fiskerne har været meget gode og nytænkende til at regulere sig ud af discardproblemerne.

Der er lavet specielle trawle, eksperimenteret med riste, dobbelte poser, store masker her og der. Alt i alt har fiskerne prøvet på bedste vis, at regulere den uønskede fangst fra.

Vi håber på et Fisker/Forskersamarbejde i 2018 også, så vi på den måde kan optimere fiskeriet.

Med alle de tiltag der bliver lavet, må de på sigt give os så megen viden og indblik i de forskellige fiskearters adfærd, at vi kan fiske på enkelte arter, uden at få de store uønskede bifangster.

Der er bilag bagerst i mappen.

4. 


MSC.

Nu hvor vi har MSC på alle de vigtigste fiskearter fra Skagerrak og Nordsøen, ser vi at mærkningen har været en medvirkende årsag til højere afregning for disse fisk.

Vi har i forskellige perioder sammenlignet fisk fanget af ikke MSC fartøjer og MSC fartøjer. Vi ser en væsentlig forskel på priserne og det være sig næsten på alle tilmeldte arter.

Derfor er det vigtigt, at I overholder kodeks for MSC og husker at indberette og indlevere jeres MSC dagbog.

Den sidste optælling der er lavet over MSC fartøjer i DFPO, viser at der er tilmeldt 482 fartøjer. Det er en stigning på knap 40 fartøjer i år.

SKAGERRAKFORHANDLINGER.

Forhandlingerne mellem EU og Norge er afsluttet her først i december og dermed kan fiskeriet komme i gang i norsk zone fra årets start.

Aftalen blev forhandlet færdig og underskrevet i Bruxelles den 12. december, så nu skulle tallene være helt på plads.

DK kvote Stigning  År til år/flex
Torsk 6.397 T + 39,2 %
Rødspætte 11.945 T  13,3 % 10 %
Sej Nordsøen/Skagerrak 4.364 T + 5,5 % 10 %
Kuller 2.070 T + 24,2 % 10 %
Hvilling 929 T uændret 10 %
Tunger 376 T – 18,0 % 10 %
Jomfruhummer 8.626 T  –   8,0 % 10 %
Rejer 2.544 T  + 4,7 %  10 %
Sild 20.168 T  –   4,6 %  10 %

 

De forhøjelser der er på de forskellige kvoter, er dels en TAC forhøjelse og et ekstra tillæg på grund af landingspligten.

Det er jo således, at der fra nytåret kommer TR 2, altså trawl under 100 mm og alle bomtrawl, med i landingsforpligtigelsen.
De arter der kommer med i 2018 for de fiskerier er: torsk, sej, hvilling og rødspætter.

Der er bilag bagerst i mappen, hvor I kan se de forskellige procenter pr. art.

 5.


KYSTFISKERAFTALE.

Den meget omdiskuterede kystfiskeraftale som trådte i kraft i starten af i år, har udløst mange spørgsmål.

Den blev først forhandlet helt på plads og justeret her sidst på året. Det bevirkede, at der kom en del ekstra fisk til uddeling. Men desværre med den negative effekt, at fiskerne ikke når at få fisken fanget.

Det hele er en omgang rod, vi håber der bliver mere styr på de forskellige ordninger fremadrettet.

Den nye kystfiskerordning, har to afdelinger.

Den lukkede del som er for fartøjer op til 15 m. Det er en ordning hvor man binder FKA rettigheder, KW og sin tonnage fast for al evighed.

Det vil med andre ord sige, man kan ikke melde sig ud igen og tage sin FKA andele ud.

Til gengæld kan man få en meget stor ekstra tildeling hvert år af torsk, rødspætte og tunger. Eller hvad man har behov for.

Den åbne ordning er for fartøjer op til 17 m og mere som den gamle ordning vi kender i forvejen.

Her melder man sig ind for en treårig periode med torsk, rødspætte og tunger.

Denne ordning giver så en noget mindre ekstra tildeling, men så kan man også melde sig ud af ordningen hver tredje år.

Som noget nyt i Kystfiskerordningen, er der afsat hummer og mørksej til rationsfiskeri i Skagerrak.

Det er ligeledes sådan, at man godt må have den sidste del af sin FKA fisk og samtidig fiske videre på rationsfisk på samme fangstrejse.

Det giver jo også god mening i forhold til landingsforpligtigelse.

DANMARKS FISKERIFORENING

Danmarks Fiskeriforening har fået nye lokaler i København. Kontoret er flyttet til Axelborg i samme bygning som landbruget.

6.


Det skulle gerne blive godt i de nye omgivelser, personalet er på plads, så må tiden vise om der på sigt bliver en form for samarbejde med landbruget.

På kontoret i Taulov har der været lidt udskiftning. Der er kommet ny konsulent, Sofie Smedegaard, i stedet for Jonathan.
Vi byder hende velkommen og vi håber, at hun vil fortsætte Jonathans arbejdet med at få MSC mærkning på de resterende fiskearter.

Samtidig er der rejst et par medarbejdere på Fiskeritidende. Om der skal ansættes nye eller hvad der vil ske, vides ikke på nuværende.

Danmarks Fiskeriforening har hyret et konsulentfirma til at gennemgå strukturen i foreningen. Det har man gjort, for at se om foreningen skal forny sig og dermed blive en bedre organisation for hele fiskeriet.

Det bliver selvfølgelig spændende hvad de finder ud af, men det vil I høre nærmere om idet nye år. Om ikke før, så til generalforsamlingen først i maj næste år.

Jeg vil her sige god jul og godt nytår. Tak for godt samarbejde til Svend Erik, de ansatte på kontorerne og til resten af hovedbestyrelsen.

KREDS NORD.

Vi holder som altid vores samarbejdsmøder forud for hovedbestyrelsesmøderne.

I år er det blevet til flest telefonmøder, fordi nogle af de aktive medlemmer er på havet. Det fungere fint og alle kan komme til orde på den måde.

Vi melder vores beslutninger videre til hovedbestyrelsen, som så tager endelig stilling til det som er på dagsordenen.

Konsulentordningen som vi har tilfælles i Kreds Nord, fungerer fint.

Vi har en aftale hvor vi fordeler tilskuddet fra Kreds Nord og Danmarks Fiskeriforening. Alle foreninger der har en konsulent ansat, får derved et tilskud til vedkommendes løn.

Husk at gøre brug af vores konsulent.

Der er aftalt generalforsamling i Kreds Nord i Frederikshavn den 23/3 2018.

Jeg vil her igennem ønske godt nytår og et fortsat godt samarbejde i 2018 til de andre foreninger i Kreds Nord.

7.


FISKERNES KASSEUDLEJNING APS.

Fiskernes Kasseudlejning vasker kasser hver dag. Det bliver til mange om ugen. Maskinen er fra 1991 og har i alt vasket ca. 8 mio. kasser, så den er ved at være udtjent. Men med lidt håndelag, nye dyser og bolter her og der, fungerer den stadigvæk.

I Kasseudlejningen har vi vores samarbejde med Pack and Sea, som vi vasker kasser for. Disse bliver udleveret i Hirtshals, Strandby og andre havne i Danmark.

Vi har søgt FLAG Nord om støtte til en ny stabler og af stabler til vaskemaskinen. Vi har fået tilsagn på kr. 700.258,-, som er ca. 1/3 del af det beløb der skal bruges til den forbedring.

Vi er pt. i samarbejde med Hirtshals Havn om en tilbygning til Fisketerminalen. Tilbygningen skal rumme en ny vaskehal og en ny vaskemaskine.

Det bliver en større udgift, vi håber derfor på at kunne søge midler til financieringen af en ny vaskemaskine.

Det er selvfølgelig vores plan, at den nye stabler og af stabler skal flyttes over i den nye vaskehal.

Den gamle vaskehal skal afhændes i samarbejde med Hirtshals Havn.

PACK AND SEA A/S.

Som alle fiskere ved, har der været svære tider for vores fælles kasseselskab. Men her i 2017 fik selskabet plus på kassekreditten, så derfor vil jeg sige, at fiskerne nu har et meget solidt kasseselskab.

Pack and Sea investerer hvert år i nye kasser og paller, i takt med dem der skrottes.

I 2017 var der heldigvis kun en lille periode hvor der ikke var tilstrækkeligt med kasser. Bestyrelse var ellers af den opfattelse, at der skulle være rigeligt. Det var der så ikke, og derfor blev der taget en hurtig beslutning om at bestille flere kasser af begge slags.

Pack and Sea ejer i dag ca. 160.000 koniske kasser og 80.000 Danmarkskasser. Værdien af disse er ca. 20 mio. kr.

2017 var også året hvor scanningen med stregkoder kom til at fungere perfekt. De sidste scanningstal jeg har hørt fra de forskellige havne, er meget positive. De ligger på den rigtige side af 95 %.

Hvis vi tager vores egen havn, har vi en rigtig god scanningsprocent i auktionshallen, men desværre er udleveringsprocenten til tider for lav.

8.


Derfor vil jeg sige det er vigtigt, at når I skal have mere end 100 ks., bestiller dem direkte ved kasseudlejningen.

Partier under 100 kasser levere Fiskernes Fiskesortering, og så er det dem der scanner. Hvis ikke der scannes ved udlevering, så bliver der ingen afregning fra Pack and Sea for den ydelse. I dag er det således, at al afregning sker på basis af udført scanning.

Angående etableringen af vores nye kassevaskeanlæg, sker det også i tæt samarbejde med ledelsen i Pack and Sea.

Det er sådan, at Fiskeriforeningen ejer kasseudlejningen, og de vasker hovedsagelig kasser for Pack and Sea.

Fiskeriforeningen er dermed indirekte medejer af Pack and Sea, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Derfor har jeg også lidt indflydelse på selskabets drift.

Til sidst vil jeg sige, husk at behandle kasserne ordentligt. Det er jer der ejer kasserne, og dermed også jer der skal betale dem der går i stykker.

Jeg vil sige tak for samarbejdet til bestyrelsen i Pack and Sea og ønske dem god jul og godt nytår.

FISKERIMESSE/FISKEFESTIVAL OG FOOD.

Vi har i år deltaget i DanFish Messen i Ålborg på en fælles Hirtshals stand. Det gik godt, rigtig mange besøgende på vores område alle dagene.

Der blev snakken og diskuteret om alt muligt vedrørende fiskeriet.

Angående Fiskefestivallen må det siges at den er et godt arrangement for Hirtshals og fiskeriet.

Der var igen i år mange besøgende, hvor fiskeriforeningen delte smagsprøver ud på kulmule om fredagen.

Om lørdagen var der smagsprøver i boderne i Nørregade og i teltet under trappen.

Alt i alt et godt arrangement hvor det stod i Fiskens Tegn.

Vi vil også lige nævne, at vi igen i år var med til den store Food Festival i Århus. Her stod det også på smagsprøver af stegt kulmule med bløde løg.

Arrangement med dygtige kokke ”Local Cooking” som dyster om den bedste fiskeret, er en del af Fiskefestivallen i Hirtshals.

9.


Den restaurant/kok som vinder går videre til Food i Århus til en landskonkurrence. Her dyster man om retter med kød, fjerkræ og fisk.

Det må siges, at vi i Hirtshals gør noget godt for fisk, for to år i træk har den fisk som vandt i Hirtshals fået en førsteplads i Århus.

Sidste år var det kuller og i år kulmule. De vandt begge over godt oksekød og fjerkræ.

Stort tillykke herfra,

Hirtshals Marineolie APS.

Det er vores olieselskab som er ejet 50 % af fiskerne og 50 % af Fiskeriforeningen.

Olieselskabet går godt, vi levere olieprodukter og diverse andet til fiskefartøjer, handelsskibe, færger og hvem der ellers har brug for vores varer.

Hirtshals Marineolie har lige købt den yderste bygning på Kulkajen, hvor lageret skal flyttes ud.

Vi går med tanker om en udvidelse af selskabet, større oliebeholdning, flere typer smøreolier på lager og diverse andre ting.

Derfor har vi sat et arbejde i gang, for at få et overblik over en sådan udvidelse.

Det er noget I vil komme til at høre nærmere om inden for det næste års tid.

FISKERNES FISKESORTERING AMBA.

Fiskernes Fiskesortering AMBA udøver et særdeles veludført arbejde her på havnen. En god behandling af fangsten kan i bund og grund også aflæses på jeres afregning.

Fiskesorteringen er ligeledes med til at opretholde den gode service der er for vores fiskere, og for de fremmede fiskere der lander i Hirtshals.

God jul og godt nytår til medarbejdere og bestyrelse.

10.


HIRTSHALS UDVIKLINGSSELSKAB

Vores udviklingsselskab består af Hirtshals Eksportørforening, Fiskernes Fiskesortering AMBA, Hirtshals Fiskeauktion og Hirtshals Fiskeriforening samt støtte fra Hirtshals Havn.

Steen Hjulskov, som er den ledende person, har haft meget at se til her i det første år.

Vi har alle sammen i kredsen gjort stor nytte af Steens indsats, og vi er enige om, at det har været et godt initiativ at starte dette selskab.

Steen har været os behjælpelig med ansøgningen om stabler og af stabler til vaskemaskinen, tilbygning til Fisketerminal og undersøgelser om eventuel udvidelse af olieselskabet aktiviteter.

NORDFISK.

Nordfisk er en erhvervsklynge sammensat af auktioner, eksportører, havne og fiskeriforeninger i Skagen, Strandby og Hirtshals.

Denne erhvervsklynge havde til opgave at fremme salget af dagfanget demersal fisk fra de tre havne.

Der er aldrig opnået enighed om, hvilken kvalitet og hvorledes man skulle markedsføre fisk fra de tre havne.

Skagen har her i efteråret meldt sig ud af samarbejdet, så vi ser os nødsaget til at lukke Nordfisk ned her ved årsskiftet. Selskabet giver ikke den store mening, med mindre vi står sammen alle tre havne, så på den baggrund er beslutningen taget.

HIRTSHALS HAVN.

Vi har vores samarbejde med havnen og deltager i brugerrådsmøderne, hvor vi kommer med de ting som vi synes kan blive bedre for fiskerne og de forhold der gives fiskerne på havnen.

På Brugerrådsmøderne får vi også informationer om, hvad der sker og rører sig på havnen. Det får vi fra havnen og de andre brugere som er med til møderne.

Der er ting som i fiskere desværre ikke opfylder. Der bliver næsten hver dag kastet affald på kajen langs med Fisketerminalen. Kan I ikke komme affaldet i de containere der står i begge ender af kajen? I skal huske på, at det er et sted hvor der bliver landet konsumfisk og ikke et sted til alt mulig affald.

11.


Havnen kan, via deres overvågning, se hvad der foregår. Så hvis der fra et fartøj, gentagne gange smides affald på kajen, vil fartøjsejeren blive kontaktet af havnevagten.

Vi skal alle huske at det er vores havn, så vær med til at holde den ren.

Vi ser frem til et godt samarbejde med havnen og deres ansatte i 2018.

HJØRRING KOMMUNE.

Vi vil starte med at sige tillykke med valget Arne Boelt.

Fiskeriforeningen har god kontakt til kommunen og vores borgmester.

Hvis der er noget angående fiskeriet er du Arne, altid lydhør og stiller gerne op og støtter fiskeriet.

Vi har ikke haft det store behov for mange møder i 2017, men man ved jo aldrig hvad der vil ske i 2018.

Hjørring Kommune er med i et Fiskerikommune netværk for alle fiskeriafhængige kommuner i Danmark. Arne Boelt repræsenterer fiskeriet i Hirtshals. I dette netværk arbejdes der bl.a. med Brexit, det er en meget vigtig ting for os, og der må man ikke glemme fiskeriet. Fiskeriet må og skal stå højt på listen ved disse forhandlinger.

Vi håber på godt samarbejde i 2018, og vi i fællesskab kan styrke fiskeriet i Hirtshals.

Jeg vil sige tak for godt samarbejde i 2017 og godt nytår.

FISKERIKONTROLLEN

Jeg vil igen i år sige tak for vores samarbejde med fiskerikontrollen.

Vi kontakter hinanden hvis der er behov for det, ellers løber vi ikke hinanden på dørene.

Det glæder en fiskeriforeningsformand, især når han hører fra fiskerne, at der er en god kemi imellem fiskere og kontrol, – det har ikke altid været tilfældet.

En god vejledning og en god snak giver som sagt et meget bedre samarbejde.

Tak for det og godt nytår.

12.


FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD.

Hirtshals Fiskeriforening har et godt samarbejde med Arbejdsmiljørådet. Vi ringer og får en snak med Flemming eller en af de andre på kontoret, hvis vi har brug for det.

Det er glædeligt når Arbejdsmiljørådet kan melde ud, at arbejdsulykkerne er faldet betydeligt.

Når vi ser på tallene fra 2000 og til i år er de støt faldende. Fiskeriet ligger i 2017 under landsgennemsnittet med arbejdsulykker, sammenlignet med danske lønmodtagere.

I skal huske Fiskeriets Arbejdsmiljøråd står til rådighed for jer. Skal I have forsyn, støjtest eller en APV kommer de gerne til Hirtshals og hjælper jer.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd vil være til stede her i lokalet efter frokost. De har inviteret til et tema om at optimere sikkerheden ombord. Mød endelig op og få nærmere informationer om det nye system

Der er bilag fra Arbejdsmiljørådet bagerst i mappen

DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S.

Forsikringen er både en arbejdsskadeforsikring og en fartøjsforsikring. Forsikringen er en sund forretning med lave priser både for ulykke og fartøjsdelen.

Der arbejdes hårdt på en fusion med Dansk Fartøjsforsikring. Når denne fusion formelt er helt på plads engang i 2018, vil forsikringen være det største fiskerejede forsikringsselskab i Danmark.

Vi repræsenterer forsikringen i vores område. Har I spørgsmål eller en skade, så kom op på kontoret og vi vil hjælpe jer.

Bilag fra DFF er indsat bagerst i mappen.

13.