Beretning 2015

Hirtshals Fiskeriforenings beretning 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Hirtshals Fiskeriforening

1

Klik her for at hente referat som PDF

Bestyrelsens beretning for 2015.

Så er der gået et år igen og tiden er inde til at afholde vores generalforsamling.

Selv om jeg har sagt i et par år, at reglerne skulle forenkles, er der stadig ikke sket meget i den retning.

Vi på kontoret og bestyrelsen har haft meget at se til med møder og gennemgang af forskellige regler. Vi forstår stadigvæk ikke, at de skal fylde så meget og gøre hverdagen så belastende for vores fiskere.

Nu har vi fået en af vores gamle ministre tilbage – Eva Kjer Hansen. Hun har udtalt, at reglerne skal forenkles, så må vi se hvor meget hun kan få flertal til.

Ser man bort fra reglerne, er fiskerne ved at være optimistiske da der er mange fisk, bedre priser, billigere olie, renten er for nedadgående og nu en forøgelse af kvoterne.

Alt i alt skulle det gerne give en væsentlig bedre økonomi. Når fiskerne kommer på kontoret eller når jeg snakker med dem på havnen, er de mere positive end de har været i flere år.

For mig er det bestemt også noget skønnere at arbejde med tingene, når det går i den positive retning.

Alle medlemmer er velkomne på kontoret, der sidder Kirsten, Kaas og mig selv. Vi er der for at servicere fiskerne i vores forening.

Der er kaffe på kanden hver formiddag og der er næsten altid tid til en lille snak.

Fiskeriet 2015.

Fiskeriet i 2015 må siges, at være gået godt for de fleste. Der er igen i år fisket mange fisk.

Fiskerne må mange gange prøve på at undgå visse arter fordi deres kvote er for lille. Det er ikke altid nemt, da der er mange af fiskearterne der lever sammen.

Vi får i 2016 en stigning på næsten alle arter, så må vi håbe det kan hjælpe på det område.

Næsten al fisk på auktionen har haft en stigning hen over året, bedst er det for 4 rødspætter der er steget med 48 %.

Vi håber de gunstige priser kan holde, og at oliepriserne falder yderligere. Så kommer der endnu mere optimisme i fiskeriet.

Omsætningen de første 11 måneder på Hirtshals Fiskeauktion er steget med 7 mio. kr.,mængden er ca. den samme ca. 7.000 T. Gennemsnitsprisen på alt fisk over en kam, er steget ca. 1 kr. pr. kg.


2

Omsætningen af rødspætter i kr. udgør i 2015 ca. 40 % af auktionens samlede omsætning. I 2014 var det ca. 35 %.

Mængden af rødspætter udgør i 2015 ca. 58 % af de samlede tilførsler til auktionen mod ca. 48 % i 2014, det svarer til ca. 4.000 T i 2015 mod 3.400 i 2014. Dermed kan vi konstatere, at der mangler store mængder af andre arter, hvilket gør det svært for vores opkøbere at have et alsidigt udbud.

Fiskepriser.

Priser     2015 2014 Stigning

Rødspætte alle sort.   10,13   9,42   8 %

Rødspætte str. 4     9,08     6,62 48 %

Torsk   27,36           24,36 12 %

Kuller   15,95           12,81 25 %

Mørksej   12,96 12,25   6 %

Kulmule   13,75 15,57         – 12 %

Jomfruhummer   73,40 60,74           21 %

Rejefiskeriet er også gået godt idet der har været mange rejer til en væsentlig bedre pris. I 2014 var prisen på rejer til Launis ca. 12 kr., hvor de på nuværende ligger på ca.19 kr.

Prisen på de kogte rejer, som sælges på det svenske marked, er meget svingende. I sommer var de oppe at koste over 200 kr. pr. kg., hvor de kan være nede på 50 kr., eller derunder på nuværende.

Industrifiskeriet

Tobis.

De af vores fartøjer som har været på rationsfiskeri efter tobis, har ikke fisket så godt i Det var det ustadige vejr i tobissæsonen der forhindrede dette. De større fartøjer som kunne fiske i det slags vejr fiskede ret godt. Der er stadigvæk, efter vores mening, en forkert måde tobisfiskeriet forvaltes på. Det med at fiskeriet skal opdeles i kasser er en stor hindring i udøvelsen af dette fiskeri.

De kasser som det er bestemt at tobisen skal deles op i og forvaltes efter, besværliggør fiskeriet. Tobiserne ved ikke hvor de kasser er, de vil selvfølgelig være hvor der findes noget føde, så det er der de skal fiskes.


3

Brislinger.

Der har været rigtig mange brisling i år. Vi har flere fartøjer der har fisket brislinger hele sommeren, så det har været godt for dem, der har deltaget i det fiskeri.

Sperling.

Få fartøjer har deltaget i dette fiskeri, og når vejret var til det, var her ligeledes store mængder af sperling og dermed godt fiskeri.

Der har været flere møder angående bifangst i industrifiskeriet og hvordan den kan fordeles.

En del er af den opfattelse, at bifangsten skal deles ud til dem som har industrifisken. Men man skal huske, at det ikke er en kvote men et loft og vores holdning er, at det ikke skal deles ud. Det er ikke besluttet endeligt, men der skal findes en løsning på det, sådan at industrifiskeriet kan fortsætte og kvoterne kan blive opfisket.

Prisen på industrifisk har været lidt stigende hen over året, og er ca. 2 kr. her sidst på året.

Det gode fiskeri og rimelige priser har været medvirkende til, at flere fartøjer har holdt sig til dette fiskeri i en længere periode.

Når vi ser overordnet på det, har det været til gavn for det demersale fiskeri. Det har haft den virkning, at hummerfiskeriet og konsumfiskeriet ikke har været så belastet.

Det giver bedre priser og mere ro på de forskellige fiskerier.

Fiskeriregulering.

2015 var året hvor vi fik discard forbud i industrifiskeriet. Det har været en stor udfordring for det fiskeri. Der har været flere gange hvor fiskerne har ringet hjem til mig og spurgt, hvad de skulle gøre i en situation hvor bifangsten var for stor.

Vi har løst de problemer der har været, men ikke altid lige efter bogen. Der har da også været tilfælde hvor fiskerne har haft problemer med kontrolsystemet. De er blevet pålagt liggedage, konfiskation af fangsten og bødeforlæg. Det kan ikke være rigtigt, at der skal være et system der i visse tilfælde er umuligt at overholde.

Her fra årsskiftet skal discard forbuddet også implementeres i det demersale fiskeri. Det vil sige, at det kommer til at omfatte det meste af det fiskeri der drives fra Hirtshals.


4

Over på bordet ligger en vejledning om discard forbuddet til det demersale fiskeri. Mik Jensen og Jakob Handrup, som er til stede her i dag vil senere gennemgå vejledningen. I den forbindelse vil der uden tvivl vil være mange spørgsmål, som vi kan få svar på når de kommer herop.

MSC.

Så kom det endeligt – MSC på rødspætter i Skagerrak.

Det er der blevet arbejdet på siden 2009, og nu skal vi glæde os over det. Jeg håber og tror på, at det vil betyde en bedre pris på rødspætter her i Hirtshals.

Prisen på rødspætter fra Skagerrak, har haltet en del efter rødspætter fra resten af Vestkysten. Det skulle der gerne rettes op på nu.

Opkøbere har hele tiden efterspurgt MSC på vores rødspætter. Nu må de ud af busken og betale prisen for de gode og fine rødspætter, som de siger de er, og har efterspurgt.

Med rødspætter på MSC listen har vi en rigtig vigtig art med. Listen tæller derudover mørksej, kuller, kulmule, jomfruhummere og så nu rødspætter.

Der arbejdes for tiden videre med rejer. De er tæt på at komme på MSC listen. Jonathan fra MSC arbejder desuden med flere af de resterende arter. Torsk arbejdes der rigtig meget med, så vi kan håbe den kommer med i 2016.

Skagerrakforhandlinger.

Forhandlingerne mellem EU og Norge blev afsluttet her først i december. Så kan fiskeriet komme i gang i Norsk Zone fra årets start. Aftalen skal endelig godkendes i Bruxelles, men det burde ikke være noget problem.

Forhandlingerne i Bruxelles blev afsluttet natten til onsdag den 16/12, så nu er kvoten fastsat.

Det må siges at kvoterne landede på et for os acceptabelt niveau.

Tal for Skagerrak DK´s kvote Stigning År til år flex

Torsk         3.836 T + 15,00 %

Rødspætte           9.161 T + 17,00 %   10 %

Sej

Nordsøen/Skagerrak         2.703   T –   0,30 %   10 %


5

Kuller

Skagerrak/Kattegat         3.163 T + 56,00 %   10 %

Jomfruhummer

Skagerrak/Kattegat           8.086 T +100,00 %   10 %

Tunger

Skagerrak/Kattegat             328 T + 90,00 %   10 %

Hvilling             929 T uændret

Sild

Skagerrak/Kattegat               21.178 T + 17,00 %   10 %

Brisling                           22.300 T uændret

Rejer        4.247 T + 60,00 %   10 %

Det skal tolkes således, at de arter der er med i landingsforpligtigelsen, er der flex på.

Udvalget for kystnært fiskeri.

Der var fra årets start tilmeldt 178 fartøjer i kystfiskerordningen. Ud af dem var 134 med i Danmarks Fiskeriforenings PO.

Udvalget for Kystnært fiskeri arbejder for alle medlemmer i Danmarks Fiskeriforenings PO som driver kystfiskeri.

På møderne i udvalget henover året har der været mange ting til debat.

Tungekvote, torskekvote, sælskader, tilskudsordninger, havdage fradrag, MAF fiskere og deres rettigheder, liggedage, fritagelse for logbog under 12 m, direkte salg af kystfiskerfisk, discard fisk og mange andre ting.

De fleste af de ting der bliver drøftet i udvalget, kommer videre til hovedbestyrelsen og derfra videre i systemet.

Fiskerikontrollen.

Vi har overordnet et godt samarbejde med Fiskerikontrollen. Der har været afholdt flere møder henover året hvor der er blevet vendt mange ting.

Men det er ikke altid vi er enige med Kasper Schou og hans medarbejdere. Derfor opstår der somme tider situationer, hvor vi er nødsaget til at ringe direkte til Natur Erhverv i København. Så får vi drøftet tingene igennem med Mik Jensen eller en af hans medarbejdere og får løst problemet og vi kan gå videre til fiskeren med et svar.


6

Derfor vil jeg sige det igen, vi må og skal have et bedre samarbejde kontrol og fiskerne imellem. Alt for mange sager som ender på mit kontor, kunne løses ved lidt smidighed på havnen.

Der er en kontrolforordning og den skal selvfølgelig overholdes, men den skulle gerne tolkens ens over hele Danmark.

Som før sagt har vi Mik og Jakob her i dag og de vil lidt længere hen på formiddagen også gennemgå landingsforpligtigelsen for det demersale fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Landingsforpligtigelsen og discard forbuddet træder i kraft den 1. januar for 7 arter. Torsk og hvilling bliver først omfattet senere, så de er ikke så vigtige her i første step. Jeg vil ikke sige mere om landingsforpligtigelsen nu, det vil jeg overlade til de mere kompetente herrer.

Der er ikke så meget at sige om selve PO ordningen.

Den ordning der blev iværksat i 2014 på 4 rødspætter fortsatte ind i 2015. Ordningen er heldigvis ikke blevet brugt ret meget. Der har været lidt udtag fra Østersøen, men i resten af farvandene er det meget begrænset.

Det er selvfølgelig stadigvæk PO én der står for markedsføringen af fisk og fiskeretter.

I år har vi fra PO éns side gjort meget for at markedsføre kun dansk fisk og skaldyr. Det blev lovligt efter nye regler fra EU.

PO én kører også videre med fiskedage i København og Food festival i Århus.

Vi fra bestyrelsen mener det er nogle gode arrangementer. Der kommer mange besøgende, der tager godt imod de uddelte smagsprøver og der bliver snakket meget fiskesnak.

Vi evaluere hvert år efter arrangementerne er overstået og ud fra det, beslutter vi om de skal fortsætte det følgende år.

I år har PO én også medvirket til at der bliver arbejdet hårdt på en dansk produceret rødspætterensemaskine.

Der arbejdes stadig med udviklingen, hvad det ender med og hvor meget den kan rense vides ikke.

Prisen og hastigheden har stor betydning hvis en rensemaskine skal kunne konkurrerer med de folk der står og renser i hallen i dag.

En rødspætterensemaskine kunne være et godt tiltag til rødspættefiskeriet her i Skagerrak. Hirtshals er en af de havne hvor der bliver landet flest rødspætter. En stor del af de rødspætter bliver renset i land, derfor kunne det blive et godt tiltag med en rensemaskine. Vi venter spændt på hvad udfaldet bliver på en sådan rensemaskine


7

Kreds Nord.

I Kreds Nord har vi vores samarbejdsmøder. Vi holder for det meste et møde forud for et hovedbestyrelsesmøde.

På disse møder får vi vendt mange ting som omhandler fiskeriet i Nordjylland. Vi skiftes til at være værter for møderne for at mindske udgifterne i kredsen. Det fungerer rimeligt så alle kommer på tur.

Det er vigtigt når vi melder noget ud til hovedbestyrelsen, vi er så enige som muligt, så står vi stærkest overfor andre kredse.

Angående økonomien i Kreds Nord kan det måske blive således, at kontingentet skal til at stige. Der er ikke de store udgifter i kredsen, men økonomien kommer fra medlemsantallet, og da det er faldende i alle foreninger, skal kontingentet sikkert reguleres.

Jeg vil herigennem ønske godt nytår og et fortsat godt samarbejde i 2016 til de andre foreninger i Kreds Nord.

Danmarks Fiskeriforening.

Det bliver til en del møder i Taulov hvor udvalgs og hovedbestyrelsesmøderne afvikles.

Det er godt nok sådan, at der kan afholdes telefon eller Skype møder. Det bruges i visse tilfælde. Men det fungerer bedre når bestyrelsen er samlet. Så får vi diskuteret tingene rigtigt igennem.

I hovedbestyrelsen er der mange punkter der skal drøftes. Vi har de punkter der kommer fra de forskellige udvalg, mange spørgsmål til Natur Erhverv og ikke mindst alt det der skal videre til EU. Jeg synes der er en god dialog på møderne. Der bliver for det meste enighed når tingene er diskuteret godt og grundigt igennem.

Jeg vil sige god jul og tak for et godt samarbejde til Svend Erik og resten af  hovedbestyrelsen.


8

Hjørring Kommune.

Hirtshals Fiskeriforening har god kontakt til kommunen og vores borgmester Arne Boelt. Han er altid interesseret i, hvad der rører sig på havnen og i fiskeriet. Vi forstår godt at det kan være svært for ham at sætte sig ind i fiskeriet og vores problemer men han prøver på det og er altid behjælpelig hvis der er mulighed for det.

Han er i øvrigt ikke bange for at komme med kommentarer til fiskeriet, selvom det er langt fra hans nuværende arbejdsområde.

Jeg vil sige tak for vores samarbejde her i 2015 og håber det fortsætter i 2016.

Hirtshals Havn.

Der har været de sædvanlige møder i Brugerrådet, hvor alle brugerne kommer med deres input til havnen.

Til disse møder viderebringer jeg de ting som relaterer sig til fiskeriet og øvrige ting som bestyrelsen og fiskerne kommer til mig med.

Der har været en del sager hen over året, de er blevet løst løbende, i det omfang havnen finder resurser til det.

Lige nu har vi noget vedrørende et kajanlæg samt lossekraner til de mindre fartøjer. Arbejdsgangen er at større sager skal drøftes i havnens bestyrelse. Er havnens bestyrelse positivt indstillet bliver jeg kontaktet for det videre forløb.

Når vi så synes at der er fundet en fornuftig løsning og havnen finder økonomi til det, bliver projektet sat i værk.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med havnen og deres ansatte i 2016.

Fiskernes Fiskesortering AMBA

Vi har i dagligdagen et godt samarbejde med Fiskesorteringen. De fik på deres generalforsamling først på året i 2015 en ny formand, Jørgen Jacobsen.

Vi har holdt et enkelt møde med Jørgen og et par stykker fra deres bestyrelse. Der skulle nok have været afholdt et enkelt eller to møder mere, men det er ikke nemt at samle en fiskersammensat bestyrelse.

Vi samarbejder om forskellige kasserelaterede ting. Derfor må vi nok se om ikke vi kan samles her først i det nye år, og få nye aftaler sat på plads.

Fiskesorteringens medarbejdere laver et godt stykke arbejde og de er med til at opretholde den gode service, der er for fiskerne der lander i Hirtshals.


9

Vi vil sige god jul og tak for samarbejde til medarbejdere og bestyrelse.

Pack and Sea.

Pack and Sea kører fornuftigt. Økonomien bliver bedre år for år.

Der bliver stadigvæk købt nye kasser i det omfang hvor de gamle bliver skrottet. I 2016 skal scanningen af kasser til fartøjerne gerne være helt på plads.

Det er fiskeriforeningerne og dermed fiskerne der ejer kasserne. Det har altid været hensigten med selskabet, at når økonomien blev til det, skulle det komme fiskerne til gode i form af billigere kasseleje.

I skal huske at behandle kasserne ordentligt. Det er jeres egne kasser og selvom pengene skal tages i den fælles kasse, skal man tænke på at det er ens egen.

Kvoteselskabet Hirtshals af 15. januar 2007 A/S

Der er stadigvæk en del polemik omkring dette selskab. Enkelte aktionærer der vælger at betale for deres parter og de får dermed fiskeretten over disse. De parter der ikke bliver betalt for, udlejer selskabet fisken fra og får derved penge i kassen så det kan betale renter og afdrag til Fiskeriforeningen.

I 2015 er alle udgifter betalt og kvoteselskabets bestyrelse har bestemt, at selskabet skal køre videre efter samme mønster igen i 2016.

Fiskeriforeningen følger selvfølgelig nøje med i Kvoteselskabets drift og da vi er repræsenteret med 2 mand i kvoteselskabets bestyrelse, har vi også en del indflydelse.

Fiskernes Kasseudlejning APS.

Der er blevet lidt bedre økonomi i Kasseudlejningen efter den nye kontrakt med Pack and Sea er kommet til at fungere.

Derfor har vi valgt, at udbedre en del af det forsømte fra de seneste år. Der er også bestilt nye kassevogne, da de gamle er meget udslidte og dyre at holde kørende.

Her fra starten af det nye år, skulle vi gerne lave en ny aftale med fiskesorteringen om udlevering af kasser. Vores medarbejdere i Kasseudlejningen har i årets løb haft mange udfordringer, men de er blevet løst som de er kommet. Kasseudlejningen har derfor kørt det meste af året uden de store driftsafbrydelser.


10

Hirtshals Fiskefestival

Fiskefestivallen har igen i år været et godt tiltag for Hirtshals. Det er et godt aktiv.

Alle de trofaste hjælpere er med til at udbrede smagsprøver af fisk og skaldyr fra vores område.

Mette Jensen som blev ansat som koordinator sidste år, har fået godt styr på de mange ting. Der sker hvert år udviklinger og ændringer af de forskellige arrangementer, så vores besøgende altid kan føle og se, der bliver nytænkt angående udbredelse af fisk her fra Hirtshals.

Fiskefestivallen er også repræsenteret på fødevaremessen ”Food festival” i Århus. Det har været rigtigt godt, der er efterfølgende kommet stor ros fra mange besøgende. Vi mener i Hirtshals Fiskeriforening, at vi skal deltage i sådanne arrangementer, da det er med til at få folk til at spise mere fisk.

Jeg vil herigennem takke jer fiskere for den store indsats og al det fisk I er med til at sponsorerer.

Danske Fiskeres Forsikring.

Jeg skrev sidste år i vores beretning ”Det skulle gerne blive således at Frederikshavns Skibsforsikring skulle lægges sammen med Danske Fiskeres Forsikring

Det ville være godt for fiskeriet, at der kunne laves en forsikring der kunne tage både ulykke og skibsforsikring. På den måde med en sammenlægning kunne en sådan forsikring være selvfinancierende og 100 % fiskerejet. Det er desværre ikke gået således, om der stadig forhandles ved jeg ikke, men jeg håber der kan findes en løsning.

Bilag fra DFF er indsat bagerst i mappen.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Vi har et godt samarbejde med Arbejdsmiljørådet, de er altid behjælpelige hvis vi ringer og spørger om et eller andet.

I skal huske, at de står til rådighed for jer. Skal I have forsyn, støjtest eller lavet en APV kommer de gerne til Hirtshals og hjælper.

Der er bilag fra Arbejdsmiljørådet bagest i mappen


11

Vedtægtsændring:

Som I husker havde vi sidste år et punkt der vedrørte vedtægtsændringer. Tiden var inde til en opdatering af de eksisterende fra 2010. Forslagene blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 14. februar 2015, og vi vil meget gerne at I tager et eksemplar af vedtægterne med herfra.