Beretning 2013

Hirtshals Fiskeriforenings beretning 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hirtshals Fiskeriforening

1

Klik her, for at hente referat som PDF

Nu er der gået et år siden vi sidst var samlet til vores årlige generalforsamling.

Vi i bestyrelsen har haft meget at se til med møder om alt muligt der vedrører fiskeriet.

Jeg som formand kan i hvert fald ikke forstå, at der skal blive ved med at være så mange regler og papirarbejde indenfor vores erhverv.

Der blev sagt for nogle år siden, at reglerne i fiskeriet skulle forenkles. Men det ser ud til, at når vi får fjernet en regel, så kommer der bare en ny eller en ændring af nogle allerede eksisterende.

Hvis fiskerne igen skal have lysten og økonomien tilbage, skal reglerne forenkles og financieringen tilpasses erhvervet.

Sker det ikke, er vi snart ikke flere tilbage, end vi kan have alle Danmarks fartøjer i en havn.

Fiskeriet 2013.

Fiskeriet i 2013 har været brugeligt. Der er fisket godt i hele året, men priserne er desværre generelt for lave.

Det er særligt de små rødspætter der ikke har kunnet opnå en ordentlig pris. Selvom jeg siger, at vi har fisket godt, ser det ikke ud til at Danmark får opfisket hele den danske TAC.

Det skal vi blive bedre til.

Hvis vi ser på økonomien, er det ikke så positivt. Vi mangler stadigvæk at få en ordentlig finansiering af fiskeriet.

Vi havde et nødråb til politikkerne i sidste års beretning. Der er desværre ikke sket noget positivt i den retning endnu.

Vi må sige det igen, hvis der skal være et fiskeri i Danmark, skal der laves en lempelig finansiering.

Sammensætningen af flåden i Hirtshals har ikke forandret sig i 2013. Der er solgt enkelte fartøjer og købt andre til.

Fiskepriser.

Der er solgt for ca. 16 mio. kr. mindre fisk på Hirtshals Fiskeauktion i år. Det er 12 % mindre end sidste år. Der er tilført ca. 10 % mindre fisk og gennemsnitsprisen er ca. 50 øre mindre pr. kg.


2

Hvis vi starter med rødspætter, så er tilførslen faldet med 12 %. Der er selvfølgelig fordi priserne generelt har været for lave. 4 rødspætterne er faldet med ca. 20 %, mens de resterende sorteringer er steget lidt.

Det skal også lige nævnes, at vi har haft et stort udtag af rødspætter i år, ca. 4.000 ks. så hvis de skal medregnes, har priserne været endnu lavere.

Torsk er der et lille fald i tilførslen og priserne har været den samme ca. 25 kr. pr. kg.

Kuller er der blevet større efterspørgsel på og derved også bedre priser. Det er kuller af den bedste kvalitet der kan gives en god pris på. Så tænk på, at kvalitet er lig med bedre priser. Der har desværre været et fald i landingerne på 18 % af kuller.

Mørksej, der har tilførslerne været de samme som i 2012, men priserne er også her faldet med ca. 12 % til ca. 11 kr. pr. kg.

Den lave pris har medvirket til, at der ikke er blevet fisket og landet så mange pilksej. Et fiskeri som ellers var ved at blive godt og lønsomt.

Vi kan også lige tage kulmule med, da der de senere år har været landet en del flere kulmule end der plejer i Hirtshals.

Det har der også i 2013, men priserne har desværre været lidt faldende.

Hummere, der er landet lidt flere hummere til auktionen i 2013 til ca. samme pris som sidste år, men de fleste hummer bliver solgt direkte.

Rejer, rejefiskerne melder, at der godt kunne være et bedre fiskeri. Det er desværre stadig sådan, at det kun er de søkogte der rigtigt er penge i.

Industrifiskeriet.

Vi har desværre ikke mange fartøjer der driver dette fiskeri. Men dem der har deltaget har generelt fisket godt.

Der var mange tobis i Skagerrak i år og tildelingen af tobis i Skagerrak var også acceptabelt. Det bevirkede, at de mindre fartøjer kunne sejle ud og lave et godt fiskeri de dage der var havvejr til det. Hvis vi tager de lidt større fartøjer så fiskede de også en del af deres tobiskvote i Skagerrak. Alt i alt kan man godt sige, at tobisfiskeriet i Skagerrak har været brugeligt i 2013.

Brislingefiskeriet: Har ikke fungeret så godt. Der har til tider været mange brislinger, men så snart fiskeriet var godt i gang kunne de ikke holdes rene. Derfor har brislingefiskeriet ikke været så godt som man kunne tænke sig, efter de mængder der har været til stede.

Sperling fiskeriet. Der er så til gengæld fisket mange sperling, da vi fik en kvote at fiske på i 2013. Vi har haft fartøjsejere og vodbindere til at arbejde sammen om at udvikle en ny rist som kunne selektere ikke industrifisk fra. Risten har medvirket til, at man har kunnet fiske sperling i lange perioder.


3

Det har været et godt tiltag for industrifiskeriet med sådan en rist. Der vil helt sikkert blive

lavet mange flere forsøg i de kommende år, med henblik på at kunne fiske industrifisk så

rent som muligt.

Jeg vil sige, som jeg startede med, industrifiskeriet været brugeligt for de fartøjer af vores der har deltaget i det i 2013.

MSC.

Der er ikke så meget at sige om MSC. Der arbejdes stadigvæk med at få flere arter med i ordningen og de kommer med lidt efter lidt.

Angående MSC på rødspætter i Skagerrak, så ser det ud til at holde stik med, at vi får den certificeret i 2014, men hvornår i 2014?

Jeg vil gerne igen i år minde jer om, at I skal indsende jeres fangstskemaer senest 14 dage efter udløb af et kvartal.

I kan bare komme op på kontoret, vi hjælper selvfølgelig gerne.

Skagerrakforhandlinger.

Forhandlingerne mellem Norge og EU om Skagerrak har kørt over hele året. Man er desværre ikke kommet til enighed endnu. Man håber på, at fiskeriet i 2014 kan foregå på samme betingelser som i år. Kvoter i Skagerrak og Nordsøen kan først fastsættes når forhandlingerne mellem EU og Norge er på plads.

Det at der forhandles kvoter i EU hvert år lige op til nytår er uacceptabelt. Ud fra en flerårlig forvaltningsplan, må der fastsættes kvoter der løber i en 3 til 5 årig periode. På den måde kan der også laves et Flex henover årsskiftet.

Vi ved også, at Norge arbejder på at få større andele af kvoterne i Skagerrak. Det er noget af det Danmarks Fiskeriforening skal gå hårdt imod. Der skal ikke laves om på fordelingen af TACén.

Angående fuld dokumenteret fiskeri i Skagerrak, kommer det først i 2015 sammen med de andre EU farvande.

Kystfiskerudvalget.

Hvad der er sket i Kystfiskerudvalget i årets løb vil vi ikke skrive om. En ting er sikkert, de kan ikke blive enige om noget, som det er nu. Hvad der skal ske fremadrettet i dette udvalg ved vi heller ikke, men der skal være en ny indstilling til bestyrelsen i udvalget i 2014, så må man da håbe, at de kan finde nogen der kan arbejde sammen.


4

KW dage.

Dansk fiskeri bliver stadig reguleret på KW dage og kvoter. Vi mærker ikke så meget til det i dagligdagen og det ser også ud til, at det kan køre videre på samme måde i 2014.

Når der indføres fuld dokumenteret fiskeri i 2015 så må KW dagene da falde væk?

Danmark og vores nabolande må lægge pres på EU. Det skal dokumenteres, at torskegenopretningsplanen er fuldført, torskekvoten skal sættes væsentligt op og KW dagene skal væk.

Kontrolforordning.

Den 1/1 2013 fik vi en ny kontrolforordning. Der var ændringer i logbogsreglerne, vejeregler, tilmeldinger og pointsystem. Det skabte en del frustration, men det er blevet hverdag med disse tiltag. Det er sådan, at hver gang der er kommet nogle nye stramninger til fiskeriet, så går der en tid med utilfredshed men så bliver det hverdag igen.

Vi kan som fiskere ikke leve med at vi får nye stramninger år efter år. Det må snart være nok. Fiskere skal fiske når de er på havet – ikke være kontorfolk.

Danmarks Fiskeriforening og os ude i de lokale foreninger skal sørge for at informere vore EU politikkere, når der er sådanne tiltag på vej – de skal stoppes inden de når EU.

Fiskerikontrollen.

Der har været en god dialog mellem fiskeriforeningen og Fiskerikontrollen. Vi har i løbet af året kontaktet kontrollen flere gange for at få svar på forskellige ting. De er altid behjælpelige med, at få løst de spørgsmål vi har til dem.

Der har også været flere gange, hvor kontrollen har ringet til os angående episoder der skulle løses kontrol og fiskere imellem.

Vi i bestyrelsen er godt tilfredse med vores samarbejde med fiskerikontrollen, men vi kunne godt tænke os, at der skulle være nogle møder henover året, hvor vi kunne diskutere de forskellige nye tiltag. På den måde kunne vi måske i fællesskab lave nogle informationer til fiskerne, som kunne lette samarbejdet.

I skal jo huske som fiskerikontrol, I skal også hjælpe og vejlede fiskerne, ikke bare være kontrollører. Der har i 2013 været flere møder angående POen´s fremtid, og der har været flere modeller på banen. Det store spørgsmål er, hvad gør vi når mindsteprisordningen falder væk her til nytår.


5

Skal POén prøve at markedsføre vores kvalitetsfisk i Fjernøsten?

Skal POén være med til at sælge fisk til fjerne destinationer?

Skal der stadig være udtag og hvis, hvad skal man så gøre med udtagene?

Det alt afgørende for fiskeriet er, at priserne ikke bliver så dårlige, at det slet ikke kan betale sig at fiske efter visse arter.

Der er mange uafklarede spørgsmål om POén og vores mindsteprisordning.

Angående udtag. Der har desværre været et stort udtag på rødspætter hen over året, ca. 140 T og ca. 4 T isinger. Det er et meget stort udtag set fra vores side. Derfor har POén en stor opgave med at være tovholder, for at finde nogle nye markeder til vores gode rødspætter fra Danmark. Kurt Madsen er til stede i dag og vil svare på spørgsmål vedrørende POén.

Kreds Nord.

Vi holder som altid vores møder forud for hvert hovedbestyrelsesmøde og det fungerer godt. I år har en del af møderne været tlf. møder, da det indimellem er svært at få alle samlet.

Vi har igen i år diskuteret sammenlægning af foreningerne her i Kreds Nord. Vi mener fra Hirtshals side, at der vil være en del besparelser og en styrket Kreds Nord, hvis vi havde et større samarbejde foreningerne imellem.

Jeg vi herigennem ønske et godt nytår og et godt samarbejde igen i 2014 til de andre foreninger i Kreds Nord.

Danmarks Fiskeriforening.

Det er stadigvæk sådan at Gustav Øglend er repræsenteret for Hirtshals i hovedbestyrelsen. Jeg er personlig suppleant for Gustav, når han ikke kan deltage. Det fungerer godt nok, med det er selvfølgeligt mest rigtigt, at vi også er repræsenteret i hovedbestyrelsen til alle møderne.

Der har været mange punkter til hovedbestyrelsesmøderne i årets løb. Det er ikke nogen møder man kommer let henover. Der bliver diskuteret meget og til sidst falder brikkerne på plads, så der kan arbejdes videre.

 

Et stort emne i år har været sammenlægning af Danmarks Fiskeriforening og Fiskernes PO. Der blev først på året nedsat et udvalg som skulle arbejde med det. Udvalget er fremkommet med nogle modeller på, hvordan sammenlægningen kunne foretages og der er flere forslag vedrørende en ny betalingsmodel til den ny forening.

Bestyrelsen for POén og bestyrelsen for Danmarks Fiskeriforening har haft flere fællesbestyrelsesmøder, hvor forslagene er blevet diskuteret.


6

På disse møder blev det bl.a. bestemt, at de to formænd og nogle fra samarbejdsudvalget skulle rejse rundt til de danske fiskere og informere dem om sammenlægningen.

Når vedtægterne til en ny forening er tilrettet og det endeligt er godtaget i de to foreninger, er sammenlægningen en realitet.

Der har i 2013 været mange forhandlinger og møder i hovedbestyrelsen. De prøver at få tingene til at hænge så godt sammen som muligt for de danske fiskere. Det er ikke altid det går lige let med EU forhandlinger og skiftende ministre. Men forhandlingerne skal altid ende med et resultat og her det er vigtigt, at det er Danmarks Fiskeriforenings synspunkter der afspejler sig.

Efter de mange møder og det store arbejde som har fyldt meget de sidste måneder af året, trænger Svend Erik og mandskab til en god juleferie.

Til hovedbestyrelsen vil vi sige tak for et godt samarbejde i 2013.

Fiskernes Fiskesortering AMBA.

Vi har i hverdagen et godt samarbejde med fiskesorteringen. Medarbejderne udfører et godt stykke arbejde med at få fisken sorteret og sat til salg på auktionen.

Det nye sorterings- og indvejningssystem som skulle gøre tingene lettere for medarbejderne har givet en del indkøringsvanskeligheder. Anlægget kører nu, så fiskerne skulle gerne snart se en besparelse på sorteringsomkostningerne.

Hjørring Kommune.

Karsten fra auktionen, Palle fra fiskesorteringen, konsulent Sten Hjulskov og mig fra fiskeriforeningen har haft nogle samarbejdsmøder henover året.

Målsætningen med disse møder har været at udbrede kendskabet til den gode kvalitetsfisk fra Hirtshals ude i Europa. Ligeledes er målsætningen også, at arbejde på at få yderligere afsætningsmuligheder af vores fisk. I dag at der er opkøbere der efterspørger fisk fra Hirtshals, så vi mener at der må arbejdes noget mere for at synliggøre os.

Vi tog også kontakt til borgmester Arne Boelt, og han sagde straks ja til at deltage i et møde. Vi informerede ham om vores synspunkter, han syntes det lød spændende og sagde ja til at kommunen ville være behjælpelig med at formidle noget viden om fisk fra Hirtshals.

Arne Boelt tog kontakt til Ole Christensen fra EU og sammen fik de et møde sat på benene, hvor de inviterede fiskeripolitiske ordfører fra EU til et lille seminar i Hirtshals.

Her fik vi så muligheden for at fortælle og forklare noget om vores havn og vores fiskeri.

Det var meget interessant, der blev stillet mange spørgsmål og efterfølgende sagde de, at det var positivt og lærerigt for dem.


7

Hjørring Kommune og Hirtshals Fiskeriforening inviterede også vores nye fiskeriminister Karen Hækkerup til Hirtshals. Hun skulle se og høre om fiskeriet fra Hirtshals. Hun sagde straks ja og kom til en lille snak og en rundtur.

Der var desværre alt for lidt tid, så vi gav hinanden håndslag på, at vi skulle mødes igen, når hun havde mere tid. Vi skulle lave et program, så hun kunne komme rundt og se noget mere om havnen og fiskeriet.

Ministeren inviterede også Arne Boelt og mig over til hende i 2014 først i det nye år. Når der bliver mulighed for det, må vi hellere tage derover og få en snak om fiskeriet. Men nu fik vi en ny minister igen, så hvad vi nu gør vides ikke!!!!!!!

Hirtshals Havn.

Der er et godt samarbejde mellem havnen og fiskeriforeningen. Vi er med til Brugerrådsmøderne og her kommer der mange spørgsmål og diskussioner op.

Jeg føler, vi bliver hørt og respekteret i Brugerrådet og af Havnen. Fiskeriet er stadig en stor del af Hirtshals Havn, der landes meget fisk og det genererer arbejdspladser på land og skattekroner i kommunekassen.

Jeg vil opfordre jer til at kontakte Havnekontoret eller vores kontor, hvis der er noget på havnen som I opdager ikke fungerer efter hensigten.

Hirtshals Fiskefestival.

Det gik rigtig godt med Fiskefestivallen i 2013. Vejret var fint og der var mange gæster. Vi er med i bestyrelsen og har derfor vores arbejde med at få det hele til at fungere.

Fiskefestivallen er med til at udbrede kendskab til fisk og fiskeretter. Det er derfor et godt tiltag for fiskeriet og selvfølgelig også for turismen.

Jeg vil sige 1000 tak til alle jer fiskere for det arbejde i lægger i det, og det I har sponsoreret til Fiskefestivallen. Uden jeres velvillighed var der ingen festival.

Kvoteselskabet Hirtshals af 15. januar 2007 A/S.

Det er ikke så meget at sige om kvoteselskabet, der er for tiden nogle aktier til salg. Der kommer forhåbentligt snart en seriøs køber.

Hvis man fisker det fisk der er på parterne, er det en god forretning og et godt supplement til den tildelte FKA.


8

Pack and Sea A/S.

Pack and Sea A/S kører nu og det giver lidt overskud.

Der skulle snart være så mange kasser så det dækker behovet. Efterfølgende så skal der forhåbentligt bare købes dem, der skal udskiftes på grund af slitage.

Det er ikke mange gange i årets løb der har manglet kasser i Hirtshals, så det er positivt for os brugere.

Scanning af kasser fungerer ikke optimal endnu. Der er kommet nogle nye tags på de sidste indkøbte kasser. De ser ud til at fungere bedre.

Der er ved at blive færdiggjort nogle nye kontrakter fra Pack and Sea og til vaskehallerne. Der er lagt op til en anden form for betaling af vask og håndtering af kasser. På den måde skulle afregningen blive mere retfærdigt for alle.

Fiskernes Kasseudlejning APS.

Opgaverne for Kasseudlejningen er at vaske kasser, håndtere og udlevere. Det er vores primære arbejde. Økonomien i selskabet er desværre ikke acceptabel og det belaster Hirtshals Fiskeriforening.

De nye kontakter skulle indebære, at vi får et beløb pr. vasket kasse og et pr. omsat kasse. Lige nu er afregningen kun pr. omsat kasse i Hirtshals.

De kasser der sendes til salg på Hanstholm Fiskeauktion eller andre auktioner ikke afregnes ikke til os. På årsbasis drejer det sig om ca. 45.000 kasser, og den indtægt mangler vi. Men det problem skal vi have et møde om i januar måned.

Problemet skal løses, inden vi underskriver den ny aftale og det kan det ikke uden Pack and Sea´s indblanding.

Vi håber der findes en løsning inden 1. maj 2014, som er fristen for de nye kontrakter. Vi skulle gerne bevare vores kassevask i Hirtshals, men ikke for enhver pris.

Vi har en aftale med Fiskesorteringen om udleveringen af kasser. Det er sådan, at så vidt det er muligt, skal man ringe til Kasseudlejningen og bestille kasser hvis man skal bruge over 100 stk. Vi vil gerne henstille at alle overholde det.

Fiskesorteringen udleverer normalt kasser fra lageret ved auktionen, men der spares en arbejdsgang og en udgift ved at få dem udleveret på vogne direkte fra Kasseudlejningen..

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri.

Præmien for arbejdsskadepræmie for 2014 falder med 37 %.


9

Det betyder, at fiskernes egen forsikring har en præmie på niveau med andre selskaber

både på ulykke og arbejdsskadesiden.

Der arbejdes med en sammenlægning af Ulykkesforsikringsforbundet, De sydlige farvandes Skibsforsikring samt Frederikshavns Skibsforsikring.

Når og hvis det bliver en realitet, får fiskerne en god og pengestærk fiskerejet forsikring.

Husk, at vi er tillidsmand for forsikringen, så hvis der er spørgsmål vedrørende forsikringen står vi til rådighed og hjælper gerne.

Bilag fra UF er indsat bagerst i mappen.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Vi har et godt samarbejde med Arbejdsmiljørådet og får mange oplysninger fra dem.

De fornyelsessyn som alle mindre fartøjer indtil 15 m skal have, er foretaget hen over de sidste par år for så vidt angår dem op til 10 m. Fra 2014 gælder det fartøjer over 10 m.

Hvis der er nogen der ønsker hjælp til gennemgang af skemaer og skibe, står Kaas Hansen til rådighed og vil gerne hjælpe.

Der er bilag fra Arbejdsmiljørådet bagerst i mappen.

Status.

Hirtshals Fiskeriforening har i øjeblikket 75 aktive medlemmer og 12 passive.

Flådens sammensætning er således at der er 48 fartøjer u/5 tons og 54 o/5 ton.

Vi vil til sidst gøre opmærksom på, at der ligger forskellige informationer her på bordet.

Hvis noget har interesse må I gerne forsyne jer.