Beretning 2012

Hirtshals Fiskeriforenings beretning 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hirtshals Fiskeriforening

fredag den 21. december 2012 kl. 09.00 på Nordsøen Forskerpark.

Klik her, for at hente referat som PDF

Dagsorden som følger:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.

Punkt 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Punkt 4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: John Jensen, Brian N. Christensen og Niels Kr. Nielsen.

Punkt 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

På valg er: Lars Duus Thomsen, Kim Skovsmose og Gunnar Pedersen.

Punkt 7. Valg af revisor.

Punkt 8. Eventuelt.

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog advokat Allan Baltsersen som dirigent ved fiskeriforeningens

generalforsamling.

Allan Baltsersen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at der ingen indvendinger var imod det.

Repræsentanter fra de lokale banker blev udnævnt til stemmetællere og dirigenten overgav herefter ordet til formanden som skulle oplæse bestyrelsens beretning.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning.

På sidste års generalforsamling var Jens Peter Hjermitslev, Michael Axelsen og Jesper Nielsen på valg. De blev alle 3 genvalgt.

Det er stadigvæk sådan, at alle i bestyrelsen har forskellige arbejdsopgaver. Nogle har mere end andre, men alle kommer med input fra præcis deres fiskerier.

1


Når vi afholder vores bestyrelsesmøder, kommer der oftest mange diskussioner i gang. Der er mange ting der skal tages stilling til, det være sig alt det nye i fiskeriet, forskellige ting med havnen og hvad der ellers rører sig i vores erhverv.

Der kommer rigtig meget fra Danmarks Fiskeriforening som vi skal tage stilling til. Vi kommer med vores mening om tingene. Sammen med Kreds Nord bliver den sendt tilbage til Danmarks Fiskeriforenings hovedbestyrelsesmøde.

Fiskeriet 2012.

Hvis vi ser på selve fiskeriet, er det i det forgangne år, gået godt i vores del af Danmark. De kvoter vi har til rådighed, har vi udnyttet godt, og det ser ud til, at Danmark har fisket det meste af sin samlede TAC i 2012.

Jeg har sagt det før, men det er det bedste for fiskeriet, hvis vi kan tilrettelægge vores fiskeri, så vi udnytter den danske TAC fuldt ud.

Det var fiskeriet.

Det ser straks værre ud med økonomien. Et er at fiske godt, men når vores brændstof og alle andre udgifter stiger, er det ikke nemt at få enderne til at nå sammen.

Vi har desværre et andet stort problem i fiskeriet, det er vores finansiering af fiskefartøjer og kvoter.

Jeg vil her råbe om hjælp til fiskeriet.

Hvis ikke fiskeriet kan få de samme lempelige lånevilkår som andre betydningsfulde erhverv i Danmark, kan erhvervet ikke overleve. De erhverv der har fast ejendom eller er jordbesiddere, kan få lempelige kreditforeningslån til helt ned under 1 %. Fiskeriet skal slås med renter helt op til 8-10 %.

Det kan fiskeriet ikke leve med, så politikkere, hvis I stadigvæk vil have et fiskeri i Danmark, så se at få lavet en form for finansiering til fiskeriet.

Når vi ser på fiskerflåden i Hirtshals, så bliver der stadig handlet og lagt fartøjer sammen.

Der er solgt enkelte fartøjer, så er der købt andre i stedet. Sammensætningen i flåden har ikke ændret sig ret meget.

Fiskepriser.

Når man ser på fiskeriet som helhed, er det brugeligt i 2012. Men det er desværre sådan,

at priserne på visse arter er for lave i mange perioder.

2


Ser vi på mørksej, er tilførslerne på ca. samme niveau, men der er landet færre pilksej, hvor priserne også var lidt mindre end i 2011. Der har været en gennemsnitspris på kr. 13,00 set over hele året.

Angående torsk, så er der landet flere torsk til en gennemsnitspris på ca. kr. 25,00. Det er samme prisleje som sidste år.

Rødspætterne, er der tilført ca. det samme som sidste år, men priser har i gennemsnit været lidt lavere. Det er 4 rødspætter der trækker gennemsnittet ned.

Det er ikke mange hummere der bliver solgt på Hirtshals Fiskeauktion, og priserne har ligget kr. 15 – 20,00 under sidste års priser. De fleste hummere der bliver landet sælges direkte. For dem er det også for lave priser, da priserne ligger på samme leje som på auktionen.

Rejefiskeriet, har det problem at der stadigvæk er for lidt rejer. Det er kun de søkogte der rigtig er penge i.

Kullerfiskeriet, har ligget på ca. samme mængde men med lidt lavere priser. Hvis vi tager gennemsnittet på alt fisk solgt på auktionen, har det ligget 1 krone under sidste år.

Industrifiskeriet.

Vi har ikke mange fartøjer der fisker efter industrifisk.

Vi fik desværre for lidt tobis i Skagerrak, så fiskeriet kom aldrig rigtigt i gang før kvoten var opfisket og tiden udløbet.

Det kan ikke være rigtigt, at det skal være så usikkert. Der må simpelthen være en ordentlig startkvote på tobis som et minimum. Resten af kvoten kan så fastsættes senere.

Brislingefiskeriet, har været afprøvet og har også givet lidt afkast. Men de har ikke altid været til at holde rene, så det er også begrænset hvad man fik ud af det.

Sperling fiskeriet, blev åbnet her sidst på året og der var enkelte fartøjer på dette fiskeri, men med samme resultat som med brislingerne. Der var for mange slæb der bare skulle ud igen, fordi der var for meget anden fisk, som ikke må landes som industrifisk.

Hvis industrifiskerne kunne få lov til at fiske industrifisk på de rigtige tidspunkter, kunne de nok bedre tilrettelægge deres fiskeri, så de kunne få noget ud af det.

Ser vi på priserne har de været i den gode ende hele året. Så det er ærgerligt, at det ikke er fisket så meget industrifisk i 2012.

Vi ser frem til en bedre styring og større kvoter for industrifiskeriet i 2013, for så håber jeg, vi får gang i dette fiskeri i Skagerrak igen.

3


MSC.

Der kommer nye arter med under ordningen sådan lidt efter lidt. Sidst fik vi kuller med her i Skagerrak.

Der er desværre ikke kommet en afklaring på rødspætterne endnu. Det er trælst, at det ikke snart falder på plads. Et år som i år, hvor rødspætterne har været i så store mængder i Skagerrak og af en sådan kvalitet og størrelse, har I fiskere kunnet tjene flere penge, hvis rødspætterne havde været MSC kvalificeret.

Jonathan Broch har lige haft et indlæg i Fiskeritidende og det ser ikke ud til, at vi får en MSC på rødspætter i Skagerrak før 2014.

Jeg vil igen i år, minde jer om, at I skal indsende jeres fangstskemaer senest 14 dage efter udløb af et kvartal. I kan bare komme op på kontoret, vi hjælper selvfølgelig gerne.

Der er lige kommet nogle nye sedler til at lægge i kasserne, hvis det er MSC fisk. De kan afhentes ved Fiskesorteringen eller på vores kontor.

Norgesforhandlinger/EU forhandlinger.

Norgesforhandlingerne blev desværre afbrudt den 7. december. Det indebærer at fiskeriet

ikke kan påbegyndes fra årets start.

Det gælder også den Norske del af Skagerrak. Sådan som det er nu, er der et usynligt hegn midt i Skagerrak. De danske fiskere må ikke fiske i den Norske del. Det vil sige, at vi ikke må komme ud i den dybe del af Skagerrak.

Det er meget frustrerende, at EU og Norge ikke kan få en aftale på plads inden årsskiftet, da det betyder meget for hele fiskeriet langs Vestkysten.

Vi står i den situation, at Norge er med Danmark i vores anbefaling på torsk. Det er sådan, at Norge og Danmark ikke mener, at torsk skal reduceres med 20 % som EU fastholder.

Dette torskeproblem sammen med andre ting, var medvirkende til, at EU og Norge ikke kunne få en aftale i stand.

Derfor er Danmark udelukket fra at fiske i de norske dele af farvandene.

Der er aftalt en ny forhandlingsrunde den 15. januar 2013, så fiskeriet bliver først fastsat når disse forhandlinger er på plads.

Angående forhandlingerne i EU, kan der ikke fastsættes kvoter i Skagerrak og Nordsøen, når forhandlingerne med Norge ikke er på plads.

Vi får forhåbentlig en foreløbig kvote at fiske på fra årets start.

4


Web cam.

De fartøjer der har kamera ombord i Hirtshals har vænnet sig til det, og de tænker ikke på det i hverdagen.

Fra 2014 skal der være fuld dokumenteret fiskeri i Skagerrak. Så får vi se, om alle fartøjer skal have kamera ombord.

Der skulle egentlig være fuld dokumenteret fiskeri fra 2013, men det er udsat til januar. Hvis alle fartøjer der fisker i Skagerrak skal have kamera ombord og tage al fisk med i land, skal vi have mindst 50 % fisk oven i vores kvoter.

Der har tidligere været store procentsatser fremme om hvor meget fiskerne discardede.

Disse tal har medvirket til kraftige nedskæringer i vores kvoter, så de samme procentsatser må også gælde, når vi skal tage det hele med i land.

Kystfiskerudvalget.

På sidste års generalforsamling efterspurgte jeg et bedre samarbejde med Kystfiskerudvalget, da vi er mange kystfiskere i vores område.

Vi får ikke meget information fra udvalget. Det der sker i udvalget, kan vi kun læse om i Fiskeritidende.

En del kystfiskere i vores forening har efterspurgt information, men vi i foreningen har jo ikke mere viden, end det der står i Fiskeritidende. Der har været meget debat i Kystfiskerudvalget i den seneste tid. Det gavner bestemt ikke, når der ikke er enighed. Nu skal ordningen revurderes, så får vi se hvordan den ny ordning kommer til at se ud.

Hvis det bliver en god og fornuftig ordning, skal der nok også være opbakning fra de fleste af vores kystfiskere.

Der skal omkring den 1. februar 2013 ske en tilmelding til ordningen

KW dage.

Jeg sagde det også sidste år, dansk fiskeri bliver stadigvæk reguleret på kvoter og KW dage. De to systemer modarbejder hinanden.

I 2013 må der arbejdes hårdt på at få afsluttet KW dagene. Det giver ingen mening, med en indsatsregulering og et kvotesystem på samme tid.

Danmarks Fiskeriforening og vores nabolande må lægge pres på EU og dokumentere, at torskegenopretningsplanen er fuldført. KW dagene har ingen mening mere.

5


Torskebestanden kan tåle et rimeligt fisketryk hvis der fiskes fornuftigt.

Kontrolforordning.

Der er kommet mange nye tiltag til fiskeriet i 2013 med den nye forordning.

Vejeregler, ændrede logbogsregler, nye tilmeldinger og ikke mindst pointsystemet. Disse tiltag skaber stor frustration, både på havet og i havnene, når fiskerne er i land. Der har været diskuteret utroligt meget om den ny forordning. Fiskerne er stadig frustreret over de mange tiltag.

Husk den nye kontrolforordning træder i kraft den 1/1 2013. De nye tiltag i logbogen eller de gule sedler med oplysninger skal afleveres ved landing.

Vi har fået Jacob Handrup fra NaturErhverv til at komme til Hirtshals den 11. januar 2013.

Han vil forklare om de nye tiltag i E-loggen og det nye meldesystem.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening har sikkert også noget at tilføje om den nye

kontrolforordning.

Fiskerikontrollen.

Vi har i 2012 ikke haft nogen særlige møder med Fiskerikontrollen. Der har været nogle episoder hvor vores medlemmer har spurgt, om ikke Fiskeriforeningen ville være behjælpelig med at løse et problem overfor kontrollen. Vi har også enkelte gange kontaktet NaturErhverv for at få løst et problem.

Vi ser gerne at vi får en bedre dialog – kontrol og fiskere – imellem. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være enkelte fartøjer, som altid står for skud. Husk I er til for at hjælpe og vejlede fiskerne, samtidig med at I er kontrollører.

Jeg vil også sige, at vi har et godt samarbejde med afdelingen i Frederikshavn. Der sidder erfarne kontrollører som altid er behjælpelige, hvis vi har spørgsmål.

For det vil jeg gerne kvittere med et stort TAK.

DFPO.

Der har i 2012 ikke været de store udtag af fisk i Hirtshals. Vi har haft udtag af rødspætter, men det er ikke noget af betydning.

Set fra en fiskers side er det positivt, men det er ikke tilfredsstillende, at priserne tit bare lige ligger over PO prisen.

6


Der har været mange spørgsmål om mindsteprisordningen. Hvad der vil ske når den falder væk i 2015?

Niels Wichmann er til stede her i dag, måske har han noget at tilføje.

Kreds Nord.

Der har været afholdt en del møder i Kreds Nord og alle er flittige til at møde op. Møderne bliver afholdt ude ved de forskellige fiskeriforeninger, så der er langt, når vi skal rundt Limfjorden og hele kyststrækningen i Vendsyssel.

Der har været holdt møder og diskuteret sammenlægning, enten af hele Kreds Nord, eller måske bare nogle af foreningerne.

Et stort emne har også været en fælles fiskepulje i Kreds Nord.

Et minimum må være et samarbejde puljerne imellem. Hvis fiskerne kunne se de udlejede fisk på tværs af puljerne, kunne det være til gavn for udlejer og lejer. Der bliver stadigvæk arbejdet med tingene, men en direkte sammenlægning er nok nemmere sagt end gjort. Alle foreninger har noget i deres havn som er flettet ind i foreningerne og alle vil have et kontor i deres havn.

Vi i Hirtshals Fiskeriforening er åben for et større samarbejde på tværs af foreningerne og vi ser frem til et godt og større samarbejde i 2013.

Danmarks Fiskeriforening.

Gustav Øglend sidder i hovedbestyrelsen som repræsentant for Hirtshals. Når der er nogle opgaver vi ønsker behandlet i hovedbestyrelsen, tager han dem med. Jeg er suppleant for Gustav, så når han ikke kan deltage, er jeg med til møderne.

Der er altid mange punkter på en dagsorden til et hovedbestyrelsesmøde. Der bliver diskuteret og vendt mange sten, for at få brikkerne til at falde på plads. Jeg synes, det er lærerigt at være med, og det giver mig et bedre indblik i hvad der foregår.

Hovedbestyrelsen og de ansatte i Danmarks Fiskeriforening har haft mange ting at se til i årets løb. Tobisforhandlingerne, Skagerrakaftale, discardforbud, lukkeområder, havdage, kontrolforordning, kvoteaftaler og mange andre ting. Så Svend-Erik og hans mandskab trænger til en god juleferie.

Til hovedbestyrelsen vil vi sige tak for et godt samarbejde i 2012.

7


Fiskernes Fiskesortering AMBA.

Vi har i hverdagen et godt samarbejde med fiskesorteringen. Dens medarbejdere udfører et godt og solidt arbejde med at få fisken sorteret og sat til salg på auktionen.

De har lige taget et nyt sorterings- og indvejningssystem i brug. Lad os håbe, det bliver til alles tilfredshed.

Hirtshals Havn.

Der er et godt samarbejde mellem havnen og fiskeriforeningen. Vi har en repræsentant i havnens brugerråd. På brugerrådsmøderne kommer der mange ting til diskussion, og vi føler, at der bliver lyttet godt til havnens brugere.

Der har været en del kritik af el-skabene på Vesthavnen, men det og vandstanderne bliver der arbejdet med. Der skal laves helt nye standere. Man vil lige se modellerne afprøvet, inden man køber til hele havnen.

Angående lejdere fra kajkanten og ned til bassinerne, så bliver de udskiftet løbende. Det skulle også gerne være på plads.

Jeg vil opfordre jer til at kontakte Havnekontoret eller vores kontor, hvis der er noget som I opdager ikke fungerer efter hensigten.

Hirtshals Fiskefestival.

Det gik rigtigt godt med Fiskefestivallen i 2012. Vejret var fint og der var mange gæster. Vi er med i bestyrelsen og har derfor også vores arbejde med, at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Fiskefestivallen er med til at udbrede kendskab til fisk og fiskeretter. Det er derfor et godt tiltag til fiskeriet og selvfølgelig også for turismen.

Jeg vil selvfølgelig sige 1000 tak til alle jer fiskere, for det I har ydet og sponsoreret til fiskefestivallen. Uden jeres velvillighed var der ingen festival.

Kvoteselskabet Hirtshals af 15. januar 2007.

Der er ikke så meget at sige om kvoteselskabet. Der er blevet handlet med en enkelt aktie først på året og der har lige været udbudt 10 aktier til salg. Det jeg hører er, at hvis man fisker fisken selv, hænger det fint sammen med den leje der skal betales.

8


Pack and Sea A/S.

Vores fornemmelse er, at dette selskab er ved at køre så nogenlunde. Det er 4 år siden selskabet rigtig kom i gang og der har virkelig været mange problemer der skulle løses.

Vores fiskere har heldigvis ikke manglet kasser i en lang periode, og vi håber at det problem er overstået. Det ser ud til at der er flere kasser i omløb nu, efter der bliver faktureret genleje til eksportørerne.

Det er også bemærket, at mange af jer har taget godt imod den koniske kasse.

Scanning af kasser er endnu ikke optimal, men på landets auktioner kører det.

Direktør Bent Kirk er til stede og vil svare på spørgsmål, hvis I har nogle.

Fiskernes Kasseudlejning APS.

I dag er vores primære opgave at vaske de indkomne kasser og levere dem ud til brugerne igen. Til trods for en ændret afregning og udgifter vi heller ikke længere har, er det stadigvæk svært at få økonomi i selskabet.

Det er desværre sådan, at fisk der bliver landet i indsatskassen og skal sorteres, bliver pakket om i Danmarkskassen, for at blive solgt på auktionen i Hirtshals eller kørt til auktionen i Hanstholm.

Aftalen, som vi havde med Fiskesorteringen om udlevering af kasser, blev opsagt pr. nytår 2012, og der er endnu ikke opnået enighed om en ny. Ved ud scanning er der et problem med port scanneren. Det skulle Lyngsoe, som har leveret systemet, være i gang med at finde en løsning på. Det går ikke, at kun en del af kasserne bliver scannet.

Husk, at når man skal have mere end 100 ks., skal man ringe til Kasseudlejningen. De kasser der bliver bestilt der, bliver scannet ud, sat på vogne og kørt ud til skibene. Kasser der kan leveres på denne måde, sparer en arbejdsgang. Det er tid og penge.

Det er bl.a. nogle af de problemer vi slås med i det selskab, men vi håber på, at få en ordning med Fiskesorteringen ret hurtigt.

Vi har arbejdet med en ny kassevask i forlængelse af Fisketerminalen. Projektet ser ikke alt for lyst ud på nuværende, idet der er kommet afslag på Hirtshals Havns ansøgning om tilskud fra NaturErhverv.

Afslaget indebærer, at vi i stedet må overveje en renovering af den eksisterende bygning på Niels Juelsvej.

9


Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri.

Præmien for 2012 faldt med 10 % fordi der blev betalt en bonus på 10 % til alle medlemmer.

Det betyder, at fiskernes egen forsikring har en præmie på samme niveau som andre selskaber.

Husk at vi er tillidsmand for forsikringen, så hvis der er spørgsmål vedrørende forsikringerne står vi til rådighed og hjælper gerne.

Bilag fra UF er indsat bagerst i mappen.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Vi har jævnligt kontakt med Arbejdsmiljørådet for at få oplysninger af forskellig art.

Fornyelsessynene, som alle mindre fartøjer skal have inden udgangen af 2013, bliver afholdt løbende.

Når vi starter på det nye år, er det fartøjerne på 9 m og på til 10 m der skal igennem synene.

Hvis der er nogle der ønsker hjælp til en gennemgang af skemaer og skibe, står Kaas Hansen til rådighed og vil gerne hjælpe. Husk, at medlemmer af foreningen gratis kan bruge konsulenten til mange ting. Der er bilag fra Arbejdsmiljørådet bagerst i mappen.

Status.

Hirtshals Fiskeriforening har i øjeblikket 76 aktive medlemmer og 12 passive.

Flådens sammensætning er således at der er 49 fartøjer u/5 ton og 57 o/5 t.

Vi vil til sidst gøre opmærksom på at der ligger forskellige informationer her på bordet.

Hvis noget har interesse må I gerne forsyne jer.

Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Foreningens regnskab blev forelagt af revisor Ole Pedersen BDO.

Regnskabet udviste et underskud på kr. 675.818,00.

Regnskabet godkendt.

10


Punkt 4.

Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Der var ingen forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.

Punkt 5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: John Jensen, Brian N. Christensen og Niels Kr. Nielsen. Der var ingen modkandidater og alle 3 blev genvalgt.

Punkt 6.

Valg af suppleanter til bestyrelsen. Valgt blev: 1. suppleant Lars Duus Thomsen, 2. suppleant Kim Skovsmose og 3. suppleant Gunnar Pedersen.

Punkt 7.

Valg af revisor. Genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsselskab.

Punkt 8.

Eventuelt. Der var intet til behandling.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen var udtømt og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Allan Mose Baltsersen.

Dirigent

Formanden takkede generalforsamlingen for fremmødet og ønskede alle en god jul.

11